پراکنش آهن روی و سرب در خاک و محصولات کشاورزی در منطقه استقرار مجتمع فولاد مبارکه

نویسندگان

چکیده

آلودگی خاک و تجمع فلزات سنگین در محوصلات کشاورزی درمناطق صنعتی یکی از مهم ترنی مسائل محیط زیستی است که زندگی گیاهان حیوانات و انسان را تهدید می کند هدف از این تحقیق بررسی پراکنش آهن روی و سرب د رخاک و محصولات کشاورزی در منطقه اطراف مجتمع فولاد مبارکه بوده است در این تحقیق بر اساس نقشه های رده بندی خاک و طبقه بندی اراض پنجاه ناحیه در جهت باد غالب جنوب غربی شمال شرقی مجزا گردید در هر منطقه از 4 عمق (5-0 و 10-5 . 20-10 و 40-20 سانتیمتری) نمونه برداری گردید و در مجموع تعداد 200 نمونه خاک تهیه شد غلظت آهن روی و سرب قابل استخراج با DTPA در نمونه های خاک اندازه گیری شد همچنین غلطظت این عناصر در اندام هوایی 36 نمونه از نوزده نوع محصول کشاورزی عمده در این مناطق اندازه گیری گردید نتایج نشان داد که حداکثر غلظت آهن قابل استخراج با DTPA در دو محل در فواصل 8 و 20 کیلومتری جنوب شرقی مجتمع فولاد و در لایه 5-0 سانتیمتری خاک به ترتیب 221/2 و 224/4 میلی گرم در کیلوگرم خاک بوده است حداکثر غلظت روی قابل استخراج با DTPA در جنوب شرقی مجتمع فولاد ودر لایه 5-0 سانتی متری خاک برابر 14/3 میلی گرم در کیلوگرم خاک بوده است حداکثر غلظت آهن در اندام هوایی برنج گندم و لوبیا در جنوب شرقی مجتمع فولاد مبارکه به ترتیب 2290 و 1710 و 2006/7 میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک گیاهی بوده است که نسبت به میانگین غلظت آهن درماده خشک گیاهی (100 میلی گرم در کیلوگرم )بالاست حداکثر غلظت روی در اندام هوایی گوجه فرنگی در شمال مجتمع فولاد مبارکه برابر 493/3 میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک گیاهی بوده است که نسبت به میانگین غلظت روی در ماده خشک گیاهی (20 میلی گرم در کیلوگرم) بالاست .

کلیدواژه‌ها