تعیین اتلاف بنزین از جایگاه های سوخت رسانی در شهر تهران و روشهای کنترل و بازیافت آن

نویسندگان

چکیده

اتلاف بنزین از ایستگاه های سوخت رسانی یکی از منابع عمده آلودگی هوا به ترکیبات آلی فرار است مطالعات نشان می دهند که در شهر تهران روزانه 5200 لیتر لنزین هدر می رود با احتساب تعداد جایگاه های سوخت رسانی به طور متوسط هر جایگاه 415 لیتر بنزین در روز هدر می دهد که باعث آلودگی هوای محوطه و پیرامون ایستگاه ها می شود در این مطالعه ترکیبات BTEX در هوای دو پمپ بنزین و 20 خیبان اصلی شهر در طول تابستان و زمستان اندازه گیری شده است نتایج نشان داد که غلظت بنزن هم در جایگاه های سوخت رسانی و هم در 20 نقطه نمونه برداری در سطح شهر بالاتر از استاندارد های هوای تنفسی بوده است میانگین غلظت بنزین در محوطه جایگاه ها بین 8 تا 16 برابر حد آستانه برای اماکن کاری و 250 تا 500 برابر بیش از استاندارد هوای تنفسی بوده است سنجش بنزن در هوای نقاط پر ترافیک نشان داد که غلظت آن 60 بار بیش از حد استاندارد هوای تنفسی است در این تحقیق همچنین راه های جلوگیری از اتلاف بنزین مطالعه شد و سپس یکی از روشها که سرد کردن بخارات بنزین بود به طور عملی مورد تحقیق رار گرفت نتایج نشان داد که با روش سرد کردن در دمای 0 تا 6- درجه سانتی گراد می توان تا 50% بخارات بنزین را بازیابی کرد.

کلیدواژه‌ها