کاربرد خدمات اکوسیستمی در ارزیابی چرخه حیات بااستفاده از روش TES_LCA مطالعه موردی:کارخانه سیمان فراز فیروزکوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ارزیابی و آمایش سرزمین،دانشکده محیط زیست و انرژی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،تهران،ایران

2 گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

صنعت سیمان بزرگ ترین منتشرکننده دی اکسیدکربن دربخش صنعت می باشد.هدف از انجام این تحقیق معرفی روش TES_LCA درکاربردخدمات اکوسیستمی درارزیابی چرخه حیات کارخانه سیمان فرازفیروزکوه است که برای انجام این کار از نرم افزارSima Pro ورژن 9 استفاده شده است وتعداد 11شاخص زیست محیطی از جمله تغییرات آب وهوایی و... تحت4 سناریو کلی که عبارت اند از: سناریو اول: تولید سیمان پورتلندبدون در نظر گرفتن خدمات اکوسیستمی منطقه، سناریو دوم: تولید سیمان پوزولان بدون در نظرگرفتن خدمات اکوسیستمی منطقه، سناریوسوم :تولید سیمان پورتلند با درنظر گرفتن خدمات اکو سیستمی منطقه،سناریو چهارم: تولید سیمان پوزولان با درنظرگرفتن خدمات اکوسیستمی منطقه،موردپردازش و بررسی قرارگرفتندواین نتیجه به دست آمدکه اثرهای مسمومیت انسان سرطانی و غیرسرطانی ومسمومیت آب های شیرین وگرمایش کره زمین به ترتیب نمودبیشتری نسبت به سایراثرات زیست محیطی دارند. همچنین مشخص شد که استفاده از خدمات اکوسیستمی در فرآیند ارزیابی چرخه حیات باعث دقیق تر شدن نتایج ارزیابی چرخه حیات شده و مقداری از اثرات زیست محیطی را برای نتایج ارزیابی چرخه حیات کارخانه سیمان فراز فیروزکوه کاهش می‌دهد وکارخانه سیمان فراز فیروزکوه با فرآیند تولید سیمان پوزولان که در ماده اصلی آن از خاستر بادی استفاده شده است، اثرات زیست محیطی کمتری را نسبت به تولید سیمان پورتلند دارد.

کلیدواژه‌ها