ارزیابی آسایش حرارتی درخیابان شهری (نمونه موردی:خیابان چمران کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول، ایران

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین توجه به مسائل حرارتی در محیط شهری ایجاب می‌کند. یکی از راهکارهای برخورد با این موضوع، توجه به آسایش حرارتی و شناخت مؤلفه های تأثیرگذار بر آسایش حرارتی در محیط بیرونی است.
در این تحقیق سعی شده است تا آسایش حرارتی خیابان چمران شهر کرمانشاه واقع در غرب ایران مورد سنجش قرار گیرد. در این مطالعه، برای ارزیابی آسایش حرارتی از برداشت میدانی استفاده شده است. پارامترهای اقلیمی به صورت میدانی اندازه گیری شده اند. نتایج برداشت‌های میدانی به همراه مدل‌سازی وضعیت حرارتی در نرم‌افزار ENVI MET موردمطالعه قرار گرفت. در مطالعه موردی، برای ارزیابی و اندازه گیری میزان تغییر محصوریت فضا، چندین نقطه برای اندازه گیری محدوده های سنجش و بررسی پارامترهای حرارتی در فضای باز و رفتارهای انسانی انتخاب شد. با توجه به مطالعه انجام‌شده محدوده آسایش حرارتی در محدوده موردمطالعه در دمای بین 16 تا 19 درجه قرار دارد که به دلیل نرخ فعالیت بالا رخ داده است. . بررسی نتایج میدانی و مدل سازی وضعیت حرارتی با استفاده از نرم افزار ENVI MET نشان داد که برای طراحی یک فضای شهری پایدار و مناسب در این اقلیم با مداخله در فضا ، می توان در منطقه آسایش تغییر ایجاد کرد.

کلیدواژه‌ها