ارزیابی و اولویت بندی استراتژی های مدیریت مناطق حفاظت شده استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 اقتصاد کشاورزی، کشاورزی منابع طبیعی و کویر شناسی، اردکان، اردکان، ایران

چکیده

بهبود کیفیت محیط‌زیست به عنوان معیاری برای بهبود کیفیت زندگی، عاملی اساسی در توجه به مناطق حفاظت‌شده است. مدیریت مناطق حفاظت‌شده نیازمند رویکردی جامع در فرآیند تصمیمگیری می‌باشد. مطالعه حاضر در بهار1397 و با تکیه بر نظر کارشناسان، ساکنین و گردشگران مناطق حفاظت شده‌ی استان همدان صورت پذیرفته است. اطلاعات جمع‌آوری شده از 400 پرسشنامه‌ی توزیعی در منطقه با ترکیبی از مدل‌های SWOT و روش تحلیل شبکه‌ای ANP، تجزیه‌و‌تحلیل شده است. روش تحلیل شبکه‌ای به صورت یک روش تصمیم‌گیری چهار مرحله‌ای مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از روش ماتریس SWOT استراتژی‌های بهینه با تاکید بر نقاط ضعف قوت فرصت‌ها و تهدیدها تعیین و با استفاده از روش تحلیل شبکه‌ای نسبت به رتبه‌بندی این استراتژی‌ها اقدام شده است. چهار استراتژی نهایی توسط کارشناسان تعیین شده و با استفاده از نظرات پرسش‌شوندگان رتبه‌بندی نهایی صورت گرفت. استراتژی توسعه پایدار و استراتژی حفاظت سبز با ضرائب 0/332 و 0/288 به عنوان استراتژی‌های غالب در مناطق مورد مطالعه انتخاب گردیدند. نتایج از اصلاح رویکرد فعلی حمایت کرده و انتظار میرود نتایج مطالعه در سیاست‌گذاری‌ها، در منطقه‌ی مورد مطالعه مورد توجه قرار گیرد. این مطالعه می‌تواند به عنوان مبنایی برای سایر مطالعات در زمینه ارزیابی استراتژی‌های منطقه‌ای در مناطق مختلف کشور استفاده شود.

کلیدواژه‌ها