برآورد ارزش اقتصادی خدمات غیربازاری منطقه جنگلی - تفریحی پردانان شهرستان پیرانشهر استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

زیربنا و قدم اولیه هر حرکتی در راستای درک اهمیت یک اکوسیستم جنگلی، ارزشگذاری و برآورد ارزش پولی خدمات و منافع آن است. در این پژوهش ارزش اقتصادی خدمات اکوسیستم جنگل پردانان شهرستان پیرانشهر، با استفاده از دو روش هزینه سفر انفرادی و ارزشگذاری مشروط برآوردشده است. داده-های پژوهش از طریق مطالعات میدانی و توزیع 400 پرسشنامه در سطح شهرستان پیرانشهر و منطقه جنگلی پردانان در بهار و تابستان سال 1397 به‌دست آمده است. نتایج پژوهش نشان داد که در روش هزینه سفر، مازاد مصرف‌کننده فردی به ازای هر بازدید به‌طور متوسط حدود 53 هزار تومان و کل مازاد مصرف‌کنندگان تحت سناریوهای مختلف در بازه حدود 4 الی 60 میلیارد تومان می‌باشد. همچنین در روش ارزشگذاری مشروط، تمایل به پرداخت سالیانه هر پاسخ‌دهنده برای حفاظت از کارکردهای پردانان حدود 68 هزار تومان و ارزش کل سالیانه این جنگل در سناریوهای گوناگون در دامنه 4/1 الی 27/21 میلیارد تومان برآورد گردید. این برآوردها حاکی از ارزش بالای کارکردهای جنگل پردانان برای مردم منطقه و گردشگران مختلف است و پیشنهاد می شود این موارد در برنامه ریزی برای توسعه و تامین مالی و جلب مشارکت بخش خصوصی در حفظ و احیای اکوسیستم مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها