دوره و شماره: دوره 46، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-238 

مقاله پژوهشی

بررسی تغییرات بوم‌سازگان با استفاده از سنجه‌های سیمای سرزمین و ترسیب کربن شهر تهران.

صفحه 1-22

10.22059/jes.2019.282612.1007871

میر سعید محقق؛ نغمه مبرقعی؛ علیرضا وفایی نژاد؛ سهیل سبحان اردکانی؛ سید مسعود منوری