دوره و شماره: دوره 46، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-194 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تغییرات بوم‌سازگان با استفاده از سنجه‌های سیمای سرزمین و ترسیب کربن شهر تهران.

صفحه 1-18

میر سعید محقق؛ نغمه مبرقعی؛ علیرضا وفایی نژاد؛ سهیل سبحان اردکانی؛ سید مسعود منوری