بررسی رد پای آب و ردپای اکولوژیکی سیستم سرمایشی ترکیبی ایستا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، ایران

2 گروه معماری، دانشگاه رازی، کرمانشاه،ایران

چکیده

رشد سریع جمعیت جهانی، باعث مصرف بی رویه منابع طبیعی زمین شده است سیستم های تهویه مطبوع در ساختمان ها به دلیل مصرف زیاد برق و آب در تابستان باعث از بین رفتن منابع زمین جهت تولید آب و انرژی برق می شوند. به منظور جلوگیری از مصرف بی رویه منابع طبیعی از شاخصی به نام رد پای اکولوژیکی استفاده می شود. هدف این تحقیق طراحی سیستم خنک کننده ایستایی است که علاوه بر ایجاد شرایط آسایش، با حداقل مصرف آب و برق موجب کاهش رد پای اکولوژیکی و رد پای آب و نیز کاهش مصرف برق در ساختمان شود. این تحقیق به صورت تجربی-تحلیلی صورت گرفت. قابلیت خنک سازی ساختمان و مصرف آب آن توسط سیستم طراحی شده در گرمترین ماه سال(مرداد ماه) از ساعت 9 صبح تا 3 بعدازظهر در سه روز متوالی مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که کانال خنک کننده تبخیری می تواند شرایط آسایش محیط داخلی را در گرمترین روزهای سال فراهم نماید. رد پای اکولوژیکی برق مصرفی این سیستم صفر می باشد درحالیکه رد پای اکولوژیکی برق کولر آبی Gj⁄year05/1 می باشد. رد پای آب کولر آبی 10 برابر بیشتر از رد پای آب سیستم ایستا در سه ماه تابستان می باشد.

کلیدواژه‌ها