بررسی رد پای آب و ردپای اکولوژیکی سیستم سرمایشی ترکیبی ایستا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، ایران

2 گروه معماری، دانشگاه رازی، کرمانشاه،ایران

چکیده

رشد سریع جمعیت جهانی، باعث مصرف بی رویه منابع طبیعی زمین شده است سیستم های تهویه مطبوع در ساختمان ها به دلیل مصرف زیاد برق و آب در تابستان باعث از بین رفتن منابع زمین جهت تولید آب و انرژی برق می شوند. به منظور جلوگیری از مصرف بی رویه منابع طبیعی از شاخصی به نام رد پای اکولوژیکی استفاده می شود. هدف این تحقیق طراحی سیستم خنک کننده ایستایی است که علاوه بر ایجاد شرایط آسایش، با حداقل مصرف آب و برق موجب کاهش رد پای اکولوژیکی و رد پای آب و نیز کاهش مصرف برق در ساختمان شود. این تحقیق به صورت تجربی-تحلیلی صورت گرفت. قابلیت خنک سازی ساختمان و مصرف آب آن توسط سیستم طراحی شده در گرمترین ماه سال(مرداد ماه) از ساعت 9 صبح تا 3 بعدازظهر در سه روز متوالی مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که کانال خنک کننده تبخیری می تواند شرایط آسایش محیط داخلی را در گرمترین روزهای سال فراهم نماید. رد پای اکولوژیکی برق مصرفی این سیستم صفر می باشد درحالیکه رد پای اکولوژیکی برق کولر آبی Gj⁄year05/1 می باشد. رد پای آب کولر آبی 10 برابر بیشتر از رد پای آب سیستم ایستا در سه ماه تابستان می باشد.

کلیدواژه‌ها


ترازنامه انرژی. 1396. معاونت امور برق و انرژی، دفتر برنامه‌ریزی کلان برق و انرژی.
حق‌‌پرست، ف.، آصفی، م. ومیرهاشمی، م. 1395. ارزیابی اثرات زیست محیطی ساختمان با استفاده از سامانه جایپای بومشناختی، مسکن و محیط روستا، 36(160): 19-33.
حیدری،ا.،عوامی، ا. وآقچهلو، م. 1396. ارزیابی اثرهای محیط زیستی با استفاده از روش جایپا یبومشناختی)مطالعةموردی: فعالیت دانشکدة مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف)،محیطشناسی، 43(2): 3-316.
شرکت آب و فاضلاب استان تهران. 1394.(http://www.tpww.ir/fa/news)
مرکز آمار ایران. 1397.https://www.amar.org.ir
Ahmed, O.K. and Hussein, A.S.2017. New design of Solar Chimney (Case study), Case Studies in Thermal Engineering, S2214-157X(17):30274-5.
Arfanuzzaman, M.d. and Atiq Rahman, A. 2017. Sustainable water demand management in the face of rapid urbanization and ground water depletion for social–ecological resilience building, Volume 10: 9-22.
Badran, Ali.A. 2003. Performance of cool towers under various climates in Jordan, Energy and Buildings, 35: 1031–1035.
Bahadori, M.N., Mazidi, M., Dehghani, aR. 2008. Experimental investigation of new designs of wind towers. Renew Energy, 33:2273–81.
Chapagain, A.K. and Hoekstra, AY. 2004. Water footprints of nations. Value of Water Research Report Series No. 16, UNESCO-IHE, Delft, The Netherlands:1-240.
Cucek, L., Klemes, J.J. and Kravanja, Z. 2012. A review of footprint analysis tools for monitoring impacts on sustainability. Journal of Cleaner Production ,34:9–20.
Galli, A., Giampietro, M., Goldfinger, S., Lazarus,E., Lin, D., Saltelli, S., Wackernagel, M. and Müller, F. 2016. Questioning the Ecological Footprint, Ecological Indicators, 69 :224–232.
Geetha, N.B. and Velraj, R. 2012. Passive cooling methods for energy efficient buildings with and without thermal energy storage – A review. Energy Educ Sci Technol Part A Energy Sci Res; 29:913–46.
Guzmán, J.S., Marrero, M. and de-Arellano, A.R. 2013. Methodology for determining the ecological footprint of the construction of residential buildings in Andalusia (Spain), Ecological Indicators, 25: 239–249.
Jomehzadeh, F., Payam Nejata, B., Calautitc, J.K., Badruddin, M., Yusofa, M., Sheikh Ahmad, Z., Ben Richard, H. and Muhammad Noor, A. 2017. A review on windcatcher for passive cooling and natural ventilation in buildings, Part 1: Indoor air quality and thermal comfort assessment:1-21.
Kam Chun Ding, G. and Banihashemi, S. 2017. Ecological and Carbon Footprints The Future for City Sustainability. Encyclopedia of Sustainable Technologies, 2:43-51.
Kandananond, k. 2019.The Energy Related Water Footprint Accounting of A Public Organization: The Case of A Public University in Thailand, 156: 149-153.
Khani, S. M.R., Bahadori M.N. and Dehghani-Sanij, A.R. 2017. Experimental investigation of a modular wind tower in hot and dry regions, Energy for Sustainable Development, 39:21–28.
Maerefat, M. and Haghighi, A.P. 2010. Natural cooling of stand-alone houses using solar chimney and evaporative cooling cavity, Renewable Energy, 35:2040–2052.
Manzano-Agugliaro, F., Montoya, F.G., Sabio-Ortega, A. and García-Cruz, A. 2015. Review of bioclimatic architecture strategies for achieving thermal comfort. Renew Sustain Energy Rev; 49:736–55.
Moosavi, L., Zandi, M.,Mokhtar, B., Behroozizadeb, E. and Kazemi, I. 2020. New design for solar chimney with integrated windca tcher for space cooling and ventilation , Building and Environment, 1323(20):30143-8.
Punyasompun, S., Hirunlabh, J., Khedari, J. and Zeghmati, B. 2009. Investigation on the application of solar chimney for multi-storey buildings. Renew Energy; 34:2545–61.
Sadeghi,M., Samali,B., Wood,G. and de Dear,R. 2020. Comfort cooling by wind towers in the Australian residential context -Experimental wind tunnel study of comfort, Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 196: 104014.
Shamshirgaran, S., Nouzari, R., Assadi, M.M., Khalaji, M., Najafzadeh, K. and Bayati, G.R. 2016. The indicators and criteria of efficincy, Water Consumtion And Emission Of Themal Power Plants. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 11(22):13338-43.
Ürge-Vorsatz. D., Cabeza, LF., Serrano, S., Barreneche, C. and Petrichenko, K. 2015. Heating and cooling energy trends and drivers in buildings. Renew Sustain Energy Rev;41:85–98.
Wackernagel, M. and Rees, W.E. 1996. Our ecological footprint: Reducing human impact on the earth. New catalyst bioregional series: no. 9.Gabriola Island, BC, Philadelphia, PA: New Society Publishers.
Wang, Q., Hao, D., Li, F., Guan, X. and Chen, P. 2020. Development of a new framework to identify pathways from socioeconomic development to environmental pollution, Journal of Cleaner Production, 253:1-11.