دوره و شماره: دوره 46، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 239-462