دوره و شماره: دوره 46، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 195-378 
6. ارزیابی آثار تغییر اقلیم بر رانت زمینهای کشاورزی گندم آبی در ایران

صفحه 281-289

فرزانه بهادران؛ اعظم رضایی؛ فرشید اشراقی؛ علی کرامت زاده