بررسی تأثیر فصول مختلف بر ترکیب و سرانه پسماند خطرناک خانگی تولیدی شهر تهران و ارائه راهکارهای زیست محیطی به شهروندان با رویکرد اجتناب و کاهش تولید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد تمام دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران (مهندسی عمران خاک و محیط زیست)

چکیده

در میان پسماندهای خانگی که بواسطه فعالیت های روزمره خانوارها تولید می گردند، پسماندهایی حضور دارند که به‌دلیل نشان دادن یکی از خواص سمیت، اشتعال زایی، واکنش پذیری و خورندگی در دسته پسماندهای خطرناک خانگی طبقه بندی می گردند. اولین گام بمنظور برنامه ریزی جهت کاهش و مدیریت این دسته از پسماندها، شناخت ترکیب، سرانه تولید و تأثیرات عوامل مؤثر نظیر تغییرات فصلی بر میزان این پسماندهاست. در پژوهش حاضر، بمنظور بررسی تأثیر تغییرات فصلی بر ترکیب و میزان تولید پسماندهای خطرناک خانگی، پسماند تولیدی توسط 600 خانوار تهرانی از مناطق 22 گانه شهر تهران در فصول مختلف، جمع آوری شده و مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است. بر اساس نتایج این بررسی، 37/7 % از پسماند خطرناک تولیدی توسط خانوارهای تهرانی را پسماند پاک کننده های خانگی تشکیل می دهند. نتایج دیگر این پژوهش حاکی از آن است که میزان سرانه تولید در بازه (6/26-8/25) گرم در روز برای هر شهروند تهرانی بر آورد شده است که این میزان (1/22-1/58) درصد از سهم کل پسماند خانگی جامعه نمونه را بخود اختصاص داده است. علاوه بر این، بیشترین سهم درصد پسماندهای خطرناک خانگی از جریان پسماند، مربوط به فصل زمستان، و کمترین آن مختص به فصل پاییز می باشد.

کلیدواژه‌ها