بررسی تأثیر فصول مختلف بر ترکیب و سرانه پسماند خطرناک خانگی تولیدی شهر تهران و ارائه راهکارهای زیست محیطی به شهروندان با رویکرد اجتناب و کاهش تولید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در میان پسماندهای خانگی که بواسطه فعالیت های روزمره خانوارها تولید می گردند، پسماندهایی حضور دارند که به‌دلیل نشان دادن یکی از خواص سمیت، اشتعال زایی، واکنش پذیری و خورندگی در دسته پسماندهای خطرناک خانگی طبقه بندی می گردند. اولین گام بمنظور برنامه ریزی جهت کاهش و مدیریت این دسته از پسماندها، شناخت ترکیب، سرانه تولید و تأثیرات عوامل مؤثر نظیر تغییرات فصلی بر میزان این پسماندهاست. در پژوهش حاضر، بمنظور بررسی تأثیر تغییرات فصلی بر ترکیب و میزان تولید پسماندهای خطرناک خانگی، پسماند تولیدی توسط 600 خانوار تهرانی از مناطق 22 گانه شهر تهران در فصول مختلف، جمع آوری شده و مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است. بر اساس نتایج این بررسی، 37/7 % از پسماند خطرناک تولیدی توسط خانوارهای تهرانی را پسماند پاک کننده های خانگی تشکیل می دهند. نتایج دیگر این پژوهش حاکی از آن است که میزان سرانه تولید در بازه (6/26-8/25) گرم در روز برای هر شهروند تهرانی بر آورد شده است که این میزان (1/22-1/58) درصد از سهم کل پسماند خانگی جامعه نمونه را بخود اختصاص داده است. علاوه بر این، بیشترین سهم درصد پسماندهای خطرناک خانگی از جریان پسماند، مربوط به فصل زمستان، و کمترین آن مختص به فصل پاییز می باشد.

کلیدواژه‌ها


آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، هیئت محترم وزیران، 1384
تکدستان، ا.، سراج، م.، علوی، ن. و جعفرزاده، ن. 1391. «ارائة الگوی مناسب مدیریتی جهت ساماندهی زائدات خطرناک موجود در پسماندهای شهری ایران (مطالعه موردی شهر اهواز)»، نخستین همایش بین‌المللی و ششمین همایش ملی مدیریت پسماند، سازمان شهرداری‌ها و دهداری‌های کشور، اردیبهشت 1391، مشهد، ایران
رضایی،م.، بخشنده نصرت، ع. و دریاباری، ج. 1396. « کاربرد برنامه‌ریزی استراتژیک در مدیریت و برنامه‌ریزی کلان‌شهر تهران»، مدیریت شهری، شماره 47.
قانون مدیریت پسماندها، مصوب مجلس شورای اسلامی، 1383
کوهنی، م.، حسینی، ع.ا. و هویدی، ح. 1391. «بررسی نحوه مدیریت پسماندهای خطرناک خانگی و چگونگی بازیافت در کلان شهرها و پیشنهاد راهکارهای اجرایی»، ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط‌زیست، انجمن مهندسی محیط‌زیست ایران، تهران، ایران
مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن سال 1395.
واقعی،ی. بلادی موسوی، ص. و روحانی، م.ف. 1382. «ارائة روشی برای برآورد میزان رشد متغیر جمعیت»، علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)، 12 و 13 (44 و 45)
Adamcová, D., Vaverková, M. D., Stejskal, B. and Břoušková, E. 2016. Household solid waste composition focusing on hazardous waste. Polish Journal of Environmental Studies, 25(2): 487–493. https://doi.org/10.15244/pjoes/61011
Amouei, A., Hoseini, R., Asgharnia, H., Fallah, H., Faraji, H. and Aghalari, Z.2014. Investigation of household hazardous wastes production in the amirkola township, Iran, in2012-2013. Iranian Journal of Health Sciences 2(3): 8–14.
Chaib, H., Hamouda, A. and M.A, M. 2014. Household hazardous waste management in malaysia. International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering, 3(12): 13517–13523.
Cochran, W.G. 1977. Sampling Techniques, 3rd Edition.
Conservation, R. and Act, R. 2014. Orientation Manual 2014. October.
Delgado, O.B., Ojeda-Benítez, S. and Márquez-Benavides, L. 2007. Comparative analysis of hazardous household waste in two Mexican regions. Waste Management, 27(6), 792–801. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2006.03.022
Eisted, R. and Christensen, T. H. 2011. Characterization of household waste in Greenland. Waste Management, 31(7), 1461–1466. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2011.02.018
Fikri, E., Purwanto, P. and Sunoko, H. R. 2018. Characteristics and Generation of Household Hazardous Waste (HHW) in Semarang City Indonesia. E3S Web of Conferences, 31, 3–6. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20183109026
Gendebien, A., Leavens, A., Blackmore, K., Godley, A., Lewin, K., Franke, B. and Franke, A. 2002. Study on Hazardous Household Waste (HHW) with a main emphasis on Hazarous Household Chemicals (HHC). July, 150.
Gu, B., Zhu, W., Wang, H., Zhang, R., Liu, M., Chen, Y. and et al. 2014. Household hazardous waste quantification, characterization and management in China’s cities: A case study of Suzhou. Waste Management, 34(11): 2414–2423. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2014.06.002
Inglezakis, V. J. and Moustakas, K. 2015. Household hazardous waste management: A review. Journal of Environmental Management, 150: 310–321. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2014.11.021
Iswanto, Sudarmadji, Wahyuni, E. T. and Sutomo, A. H. 2019. Household Hazardous Solid Waste (HHSW) Management Schemes in Sleman Regency for Future. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 256(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/256/1/012049
Jeong, B. Y., Lee, S. and Lee, J. D. 2016. Workplace accidents and work-related illnesses of household waste collectors. Safety and Health at Work, 7(2): 138–142. https://doi.org/10.1016/j.shaw.2015.11.008
John H. Martin, A. R. C. and R. G. D. P. E. 1995. A sampling protocol for composting, recycling, and re-use of municipal solid waste. Journal of the Air and Waste Management Association, 45(11), 899–901. https://doi.org/10.1080/10473289.1995.10467416
Kaza, S., Yao, L., Bhada-tata, P. andVan Woerden, F. 2018. What a Waste 2.0 : A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050 (English). Washington, D.C. : World Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/697271544470229584/What-a-Waste-2-0-A-Global-Snapshot-of-Solid-Waste-Management-to-2050
Narros, A., Del Peso, M. I., Mele, G., Vinot, M., Fernández, E. and Rodríguez, M. E. 2009. Determination of Siloxanes in Landfill Gas By Adsorption on Tenax Tubes and TD-GC-MS. Proceedings Sardina 2009, 12th International Waste Management and Landfill Symposium, October 2009, 8.
Otoniel, B. D., Liliana, M. B. and Francelia, P. G. 2008. Consumption patterns and household hazardous solid waste generation in an urban settlement in México. Waste Management, 28(SUPPL. 1), 2–6. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2008.03.019
Pourzamani, H., Rohollah, F., Heidari, Z., Puralaghebandan, H., Fadaei, S., Karimi, H. and Talebi, P. 2019. Comparative Analysis of Household Hazardous Waste in Different Seasons of Year ( Case Study ). Arch Hyg Sci 2019;8(1):27-34
Rupani, P. F., Maleki Delarestaghi, R., Asadi, H., Rezani, Sh., Park, J., Abbaspour, M. and Shao W. 2019. Current Scenario of the Tehran Municipal Solid Waste Handling Rules towards Green Technology. International Journal of Environmental Research and Public Healthhttps://doi.org/10.3390/ijerph16060979
Slack, R.J., Gronow, J.R. and Voulvoulis, N. 2005. Household hazardous waste in municipal landfills: Contaminants in leachate. Science of the Total Environment, 337(1–3), 119–137. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2004.07.002
Slack, R. J., Gronow, J. R. and Voulvoulis, N. 2009. The management of household hazardous waste in the United Kingdom. Journal of Environmental Management, 90(1), 36–42. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2008.03.007
Tao, Z., Dai, S. and Chai, X. 2017. Mercury emission to the atmosphere from municipal solid waste landfills: A brief review. Atmospheric Environment, 170, 303–311. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2017.09.046
USEPA, 2005. United States Environmental Protection Agency, Municipal SolidWaste e Household Hazardous Waste, Office of Solid Waste, US-epa, Washington D.C., USA.
Yasuda, K. and Tanaka, M. 2006. Report on hazardous household waste generation inJapan. Waste Manage. Res. 24, 397e401.
Ziaee, Sh., Ghasemali Omrani, Gh., Makie Ale Agha, M. and Mansouri, N. 2012. Qualitative and Quantitative Examination of Household Hazardous Waste in Tehran. Advances in Environmental Biology, February 2012, 676–683.