دوره و شماره: دوره 46، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 581-702