دوره و شماره: دوره 46، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 473-570 
3. بهینه‌سازی ساختار سیمای سرزمین با رویکرد تجزیه تحلیل شبکه اکولوژیک و تئوری گراف

صفحه 509-524

مهدیس سادات؛ اسماعیل صالحی؛ محمد جواد امیری؛ امیر هوشنگ احسانی