دوره و شماره: دوره 46، شماره 3، آذر 1399، صفحه 463-582