دوره و شماره: دوره 46، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 379-472