موضوعات = اقتصاد محیط زیست
تأثیر رانت منابع طبیعی بر کیفیت محیط زیست (مطالعه موردی: منتخبی از کشورهای منا)

دوره 50، شماره 1، خرداد 1403

10.22059/jes.2024.359287.1008413

سمانه معین‏ الدینی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ سمیه امیرتیموری؛ حسین مهرابی بشرآبادی


بررسی ترجیحات کشاورزان جهت مشارکت در برنامه پرداخت برای خدمات اکوسیستم (PES) حوضه آبخیز دشت قزوین

دوره 45، شماره 2، تیر 1398، صفحه 349-359

10.22059/jes.2019.275819.1007820

سارا عطایی؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ صادق خلیلیان؛ نغمه مبرقعی دینان


بررسی و اولویت‏ بندی ابعاد مختلف تولید گیاهان تراریخته

دوره 44، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 321-329

10.22059/jes.2018.252684.1007607

فاطمه باقی زاده؛ سمیه امیرتیموری؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ مریم ضیاءآبادی


ارزش اقتصادی کارکرد کاهش آلودگی هوا و صوت

دوره 44، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 113-129

10.22059/jes.2018.237694.1007469

امیرحسین منتظرحجت؛ بهزاد منصوری؛ پرژک ذوفن؛ هنا سعید


مالیات سبز عاملی فراموش‌شده در برنامه‌ریزی صنعتی ایران

دوره 40، شماره 2، تیر 1393، صفحه 401-413

10.22059/jes.2014.51208

محمدعلی فیض‌پور؛ ابوالفضل شاه محمدی مهرجردی؛ فاطمه آسایش


برآورد منحنی هزینه برای کنترل انتشار گاز دی اکسید گوگرد (SO2) از مجتمع مس سرچشمه

دوره 40، شماره 2، تیر 1393، صفحه 431-438

10.22059/jes.2014.51210

سمیه امیرتیموری؛ صادق خلیلیان؛ حمید امیرنژاد؛ علی محبی


برآورد هزینه‌های مرگ‌ومیر ناشی از ﺁلودگی هوا در اصفهان

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 247-254

10.22059/jes.2014.50170

غلامحسین کیانی؛ فاطمه یاری؛ هادی امیری