برآورد ارزش کیفیت آب آشامیدنی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه ملایر

2 استادیار دانشگاه ملایر

3 دانشجو

چکیده

در حال حاضر جامعه بین المللی مشکلات رایج در ارتباط با کمیت و کیفیت آب را به رسمیت شناخته است. بنابراین اطلاعات در مورد کیفیت آب و آلودگی منابع به منظور استراتژی‌های مدیریت پایدار آب قابل توجه است. تجزیه و تحلیل خواسته‌های اقتصادی و اجتماعی مردم به پیش‌بینی نیازها و کمبودهای بهداشتی کمک شایانی می‌کند، از جمله این عوامل می‌توان به ارزشی اشاره کرد که مردم برای آب آشامیدنی قائلند و آن را با بیان مبالغ تمایل به پرداخت ابراز می‌کنند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف برآورد تمایل به پرداخت ساکنان شهر کرمانشاه به منظور بهبود کیفیت آب آشامیدنی با استفاده از ارزشگذاری مشروط، برآورد شده است. بدین منظور 361 پرسشنامه بین ساکنان شهر کرمانشاه توزیع گردید. عوامل موثر بر تمایل به پرداخت با مدل لوجیت ارزیابی شد. از شاخص-های R2 مک فادن و آماره نسبت راست نمایی برای خوبی برازش داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین تمایل به پرداخت هر فرد برای بهبود آب آشامیدنی به صورت ماهانه 45533 ریال می‌باشد. بر اساس مدل لوجیت متغیرهای میزان پیشنهاد، تحصیلات، سن، نگرانی از کیفیت آب، اطمینان داشتن نسبت به سالم بودن آب لوله و ارزیابی کیفیت آب آشامیدنی مهمترین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات