اثر مصرف نفت خام بر انتشار گاز کربنیک در کشورهای عضو اوپک با تأکید بر حفظ محیط ‌زیست: رهیافت گشتاور تعمیم‌یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

افزایش مصرف نفت خام در بخش‌های مختلف اقتصادی موجب انتشار وسیع گازهای گلخانه‌ای، همچنین بروز آسیب‌های جهانی شده است.تعیین مقدار اثر این عامل تولید بر آلودگی‌های محیط‌زیستی اهمیت دارد. نفت خام یکی از عوامل تولید است و نقش مهمی در تولید ایفا می‌کند. هدف این مطالعه بررسی مقدار اثر مصرف نفت خام بر انتشارگاز کربنیک در منطقة اوپک در دورهة زمانی 1992-2013 است. نتایج با استفاده از روش گشتاور تعمیم‌یافته بیانگر رابطة مثبت و معناداری بین مصرف نفت خام، انتشار گاز کربنیک دورة قبل، تجارت آزاد و رشد اقتصادی بر انتشار گاز کربنیک است. ضریب کشش مصرف نفت خام بر انتشار گاز کربنیک 06/0 درصد و کشش انتشار دی‌اکسید کربن دورة قبل، تجارت آزاد و رشد اقتصادی در این پژوهش به‌ترتیب 67/0، 11/0 و 22/0 درصد برآورد شده است. می‌توان با دریافت مالیات بر آلودگی از انتشار آلودگی کاست. این پژوهش نشان می‌دهد، به ‌دلیل اثر مثبت تجارت آزاد بر انتشار گاز کربنیک، این کشورها در تولید کالاهای آلاینده مزیت نسبی دارند. ایران رتبة چهارم و عربستان رتبة اول را در مصرف نفت خام و انتشار گاز کربنیک در بین کشورهای عضو اوپک دارد و این کشورها روند صعودی در مصرف نفت خام دارند.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات