برآورد خسارات ناشی از پدیدۀ ریزگردها بر سلامت افراد در ایران (مطالعۀ موردی: استان‌های خوزستان، کرمانشاه و کردستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 ندارم

چکیده

پدیدۀ گرد و غبار دارای آثار سوئی در سلامت افراد همانند مرگ‌ و میر، بیماری‌هایی نظیر برونشیت مزمن، آسم و عفونت‌های تنفسی خفیف در کودکان است. هدف مطالعۀ حاضر برآورد تعداد موارد مرگ‌ و میر زودرس، عوارض بیماری و هزینه‌های اقتصادی این آثار ناشی از ذرات معلق  در استان‌های خوزستان، کرمانشاه و کردستان در سال 1389 بوده که با استفاده از روش‌های واکنش دز، ارزش آماری زندگی و هزینۀ بیماری محاسبه شده‌ است. نتایج نشان‌دهندۀ 2783، 752 و 370 مورد مرگ ‌و میر به ترتیب در استان‌های خوزستان، کرمانشاه و کردستان است و 12361 مورد پذیرش بیمارستان، 244157 ویزیت اورژانس، 44534793 روز فعالیت محدودشده، 446008 عفونت تنفسی خفیف در کودکان، 59751598 حملات آسم و 63047  برونشیت مزمن در استان‌های منتخب بوده است. کل هزینۀ مرگ ‌و میر مرتبط با آلودگی ذرات  با استفاده از روش ارزش آماری زندگی در استان‌های منتخب‌ به ترتیب 3506580000، 947520000 و 466200000 دلار و با استفاده از روش دیه به ترتیب 100000، 20715 و 10332 میلیون تومان برآورد شده است. هزینه‌های مستقیم پزشکی بیماری‌های آسم، برونشیت مزمن و عفونت‌های تنفسی خفیف در کودکان در استان‌های منتخب به ترتیب 35645، 37 و 266 میلیارد تومان و متوسط هزینۀ فرصت هر بیمار 85775 تومان محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


خسروی، م. 1391. «سیمای مرگ ‌و میر در 29 استان کشور طی سال‌های 1385 تا 1389». تهران: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور.
زلقی، ا. 1390. «بررسی اثرات گرد و غبار بر انسان و محیط‌زیست در استان خوزستان». پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط‌زیست، تهران: انجمن مهندسی محیط‌زیست ایران.
طرح جامع ارزیابی اقتصادی خسارات وارده بر سلامتی حاصل از آلودگی هوای تهران بزرگ. 1382. دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکدۀ بهداشت.
فخیمی، ز.، نوفرستی، ز.، صبوری، س. 1390. «تأثیر گرد و غبار در بروز و تشدید بیماری‌های تنفسی و راهکارهای پیشگیری از این بیماری‌ها»، اولین کنگرۀ بین‌المللی پدیدۀ گرد و غبار و مقابله با آثار زیانبار آن، خوزستان: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.
فرسیابی، م. 1383. «بررسی روش‌های ارزش‌گذاری بر محیط‌زیست برای تحقق هدف درونی‌سازی آثار خارجی»، مجلۀ تکاپو، شمارۀ 10، صص 42- 52.
مرفع، آ.، خیام‌طهرانی، ع.، هاشمی، ح. 1390. «ارزیابی روش‌های برآورد هزینۀ خسارات اجتماعی اقتصادی ناشی از پدیدۀ گرد و غبار»، اولین کنگرۀ بین‌المللی پدیدۀ گرد و غبار و مقابله با آثار زیانبار آن، خوزستان، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.
مزرعتی، م.، حسینی، ن. 1383. «برآورد هزینه‌های اجتماعی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی بر سلامت ساکنان تهران»، فصلنامۀ مطالعات اقتصاد انرژی، شمارۀ 3، صص 2-29.
Bowland, B. J., and Begin, J. C. 2001. Robust estimates of value of a statistical life for developing economic. J. Policy Model. 11: pp.385-396
Desheng, H., and Shiqiu. 2002. Assessment on Economic Loss of Health effect from PM10 Pollution in Pearl River Delta Region. Journal of College of Environmental Sciences and Engineering.
Kan, H., and Heng Ch, E. 2004. Particulate air pollution in urban areas of   Shanghai, China: healthbased economic assessment. Journal of Science of the Total  Environment. 322: PP. 79-71.
Karimzadegan, H., Rahmatian, M., Farhud, D., and Yunesian, M. 2008. Economic Valuation of Air Pollution Health Impacts in the Tehran Area, Iran. Iranian J Publ Health Journal.37: PP. 20-30.
Ostro, B. 1994. Estimating the health effects of air pollutants—a method with an application to Jakarta (Policy Research Working Paper 1301). Washington, DC: Policy Research Department, Public Economics Division, The World Bank.
Pascal, M., Corso, M., Chanel, O., Declercq, C., Badaloni, C., and Cesaroni, G. 2013. Assessing the public health impacts of urban air pollution  in 25 European cities. Journal of Science of the Total  Environment. 449: PP. 390-400.
Pearce. 1999. A Social Discount Rate for the United Kingdom, in D.W.Pearce, Economics and Environment: Essays in Ecological Economics and Sustainable Development, Cheltenham: Edward Elgar
Pearce, D., and Crowards, T. 1991. Assessing the Health Costs of  Particulate Air Pollution in the UK . CSERGE Working Paper  GEC. PP. 95-27.
Quah, E., and  Boon, T.L. 2003. The economic cost of particulate air pollution on health in Singapore.  Journal of Asian Economics. 14: pp. 73-90.
Rowe, R., Chestnut, L., Lang, C., Bernow, S., and White, D . 1995. The New York environmental externalities cost study: summary of approach and results. Paper presented to European Commission, International Energy Agency and Organization for Economic Cooperation and Development Workshop on External Cost of Energy, Brussels.
Shin, D., Lee, Y., Lim, Y., Kim, CH., Yang, J., and Shin, Y. 2011. Evaluating the PM damage cost due to urban air pollution and vehicle emissions in Seoul, Korea. Journal of Environmental Management. 92: pp. 603-609.
WHO (World Health Organization). 2005. WHO air quality guidelines global update 2005.
World Bank. 2005. Islamic Republic of Iran Cost Assessment of Environmental Degradation. Water and Environment Departm Middle East and North Africa Region. Division. Report No: 32043-IR.
World Bank. 2007. Cost of pollution in China. Environmental and Social Development Unit East Asia & Pacific Region.
World Bank. 2009. Sustainable Development in a Dynamic World. (World Bank and Oxford University Press)
Zhang, M., Song, Y., Cai, X., and Zhou, J. 2008. Economic assessment of the  health effects related to particulate matter pollution in 111 Chinese cities by  using economic burden of disease analysis. Journal of Environmental Management. 88: pp. 954-947.