مدلسازی پراکنش گونه زالزالک در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش تحلیل آنتروپی بیشینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه جنگلداری،‌ دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

به دلیل محدویت زمان و بودجه قابل دسترس مطالعه گونه ای در مقیاس وسیع، دشوار است. لذا در این زمینه از روشهای مدلسازی استفاده میشود. مدلسازی پراکنش گونه های گیاهی با هدف شناسایی مناطق مستعد جهت اولویت بندی حفاظتی حائز اهمیت است. این مطالعه با هدف مدلسازی پراکنش گونه زالزالک با استفاده از مکسنت در استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفت. بدین منظور نقاط حضور گونه از 37 سایت در سراسر استان با استفاده از نمونه برداری تصادفی طبقه بندی شده جمع آوری و مختصات جغرافیایی آنها وارد مکسنت شد. نقشه عوامل محیطی شامل ۳ متغیر توپوگرافی، ۷ متغیر اقلیمی و خاک و کاربری اراضی تهیه شدند. ارتباط بین داده های حضور با نقشه های ۱۲ متغیر محیطی با استفاده از نرم افزارMaxent به صورت مدل ریاضی تعریف شد. سپس نقشه های پیش بینی پراکنش گونه تهیه شدند. نتایج حاصل از ارزیابی مدل نشان داد که مدل با ROC برابر با ۹۵ % توان پیش بینی عالی را دارد. آزمون جک نایف نیز نشان داد که بیشینه دمای سالانه، ارتفاع، میانگین دمای سالانه و میانگین حداقل رطوبت نسبی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر حضور این گونه در استان چهارمحال و بختیاری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات