نقش مدیریت منابع آب در کنترل تغییرات کمی و کیفی منابع آب ناشی از تغییرات اقلیمی حوضه آبریز تالاب زریوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت سرزمین، دانشکدگان فارابی ،دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

تالاب‌ها دارای خاک‌های اشباع از آب، شرایط بی‌هوازی و گیاهان و حیوانات آدابته شده با محیط‌های مرطوب هستند. در سال‌های اخیر، رشد بیش‌ازحد شهرنشینی موجب نزول وضعیت کیفی و کمی تالاب‌ها شده است. تنزل عملکرد تالاب منجر به تخریب زیستگاه‌ها، کاهش تنوع زیستی و خشکی اقلیم می‌گردد. هدف این پژوهش بررسی نقش مدیریت منابع آب در کنترل تغییرات کمی و کیفی منابع آب ناشی از تغییرات اقلیمی در حوضه‌ی آبریز تالاب زریوار می‌باشد. بررسی‌های انجام‌شده، نشان‌دهنده‌ی کاهش معنادار میزان بارندگی‌ها، کاهش رطوبت نسبی و افزایش دمای هوا در حوضه‌ی آبریز تالاب زریوار می‌باشد؛ بنابراین زریوار به سمت تغییر اقلیم پیش می‌رود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که میزان تأثیر مدیریت منابع آب در حفظ و احیای کیفیت منابع آب این حوضه در پی تغییرات اقلیمی، 401/0 و میزان تأثیر مدیریت منابع آب در حفظ و احیای کمیت منابع آب این حوضه‌ در پی تغییرات اقلیمی، 413/0 است. در هر دو مورد، شدت رابطه، متوسط رو به پایین است که نشان‌دهنده‌ی عملکرد ضعیف مدیریت منابع آب می‌باشد و علی‌رغم وضعیت نامناسب منابع آب حوضه‌ی آبریز زریوار، مدیریت منابع آب در این حوضه نتوانسته است تأثیر چشم‌گیری بر حفظ و احیای کمیت و کیفیت منابع آب در پی تغییرات اقلیمی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات