برآورد ارزش بهبود کیفیت هوای شهر تهران: کاربرد روش آزمون انتخاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هوا یکی از مهم ترین ارکان محیط زیست می باشد. گرد و غبار فصلی و ترافیک زیاد در منطقه جنوب غرب تهران موجب آلودگی هوا می‌گردد. در صورت تعلل در اعمال راهکارهای مربوط به کاهش آلودگی هوا ممکن است این آثار آلودگی وخیم‌تر گردد. یکی از مهم ترین این راهکارها لزوم آگاه سازی و مشارکت مردم در کاهش آلودگی هوا بوده است. جامعه هنگامی درک درستی از منافع هوای سالم خواهد داشت که بداند با آلودگی آن چه منافعی را از دست می دهد؛ و این منافع زمانی بهتر درک می شوند که مبالغ ریالی آنها مشخص شوند. بدین منظور جهت برآورد ارزش بهبود کیفیت هوای جنوب غرب تهران از روش آزمون انتخاب و مدل لاجیت متداخل استفاده شد. نتایج تمایل به پرداخت برای هریک از آثار آلودگی هوا نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت برای سطوح بهبود مطلق و نسبی مرگ و میر به ترتیب 102406 و 85359 ریال، برای سطوح بهبود مطلق و نسبی دید افقی به ترتیب 72202 و 24162 ریال و برای بهبود مطلق هزینه های شستشو 35011 ریال بدست آمد. متوسط تمایل به پرداخت سالانه هر خانوار 319140 ریال و ارزش بهبود کیفیت هوای جنوب غرب تهران 118705 میلیارد ریال بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات