جذب کادمیوم(II) از محلول های آبی با استفاده از پسماند کارخانه پشم سنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیطزیست، دانشکدة مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، پژوهشکدة پسماند و پساب دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان ، اصفهان ، ایران

2 عضو باشگاه پژوهشگرا جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد خوراسگان، اصفهان ، ایران

3 گروه مهندسی محیطزیست، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان ، ایران

چکیده

این پژوهش، ابتدا برخی از خصوصیات پسماند پشم سنگ مانند pH، EC، pHZPC، ترکیب شیمیایی با استفاده از آنالیز‌‌های XRD و XRF و همین‌طور ساختار و ریخت‌شناسی جاذب‌ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی رویشی(SEM) تعیین شد. آزمایشات جذب به صورت ناپیوسته با استفاده از محلول‌های آزمایشگاهی حاوی فلز سنگین کادمیوم انجام گرفت و شرایط بهینه جذب در اثر فاکتورهای مختلف pH(3، 5، 7 و 9)، غلظت اولیه یون‌های فلزی(1، 5، 10، 20، 50 و 100 میلی-گرم در لیتر)، زمان تماس(5، 15، 30، 60، 90 و 120 دقیقه) و مقدار جاذب(1، 2، 5، 10 و 20 گرم در لیتر) بر میزان جذب در سطوح مختلف مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین میزان جذب با اختلاف معنی‌داری نسبت به سایر pHها، در 9=pH بود(میزان 50/83 درصد، 05/0˂P) و کمترین مقدار آن بدون اختلاف معنی‌داری با سایر pHها، در 3=pH دیده شد(میزان 50/60 درصد، 05/0˂P). میزان جذب در غلظت 5 میلی‌گرم در لیتر با اختلاف معنی‌داری بیشتر از سایر غلظت‌ها بود(میزان 00/75 درصد، 05/0˂P) و کمترین میزان جذب با اختلاف معنی‌داری نسبت به سایر غلظت‌ها در غلظت‌ 100 میلی‌گرم در لیتر مشاهده شد(میزان 00/13 درصد، 05/0˂P). کمترین میزان جذب کادمیوم با اختلاف معنی‌داری نسبت به سایر زمان‌های تماس در زمان 5 دقیقه مشاهده شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات