ارزیابی کیفیت پساب شهری برای مصارف کشاورزی با استفاده از سیستم استنتاج فازی(مطالعه موردی:تصفیه خانه صاحبقرانیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

2 گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

کاربرد پساب شهری در مصارف کشاورزی یکی از گزینه های حل بحران آب است. این در حالیست که عدم قطعیت، ارزیابی کیفیت پساب را به امری چالش برانگیز تبدیل نموده است. سیستم استنتاج فازی یکی از راه های مواجهه با عدم قطعیت در ارزیابی کیفی پساب سیستم های پیچیده است. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی سریع و مطمئن کیفیت پساب تصفیه خانه شهری صاحبقرانیه بر پایه سیستم استنتاج فازی به منظور استفاده مجدد در مصارف کشاورزی است. در ابتدا، با استفاده از روش دلفی 8 پارامتر کیفی پساب شامل کلی فرم مدفوعی، نماتد، pH، TDS، TSS، COD، BOD5 و نیترات انتخاب شدند. داده های کیفی 60 نمونه پساب تصفیه خانه شهری صابحقرانیه که به صورت ماهانه از سال های 1391 تا 1396 نمونه برداری شده اند؛ براساس سیستم استنتاج فازی ممدانی مورد ارزیابی قرارگرفتند. نتایج سیستم فازی نشان داد که تعداد نمونه هایی که به ترتیب در رده عالی، خوب و بد قرار گرفته اند برابر 39، 20 و 1 هستند. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که استفاده از سیستم استنتاج فازی ممدانی در ارزیابی کیفیت پساب شهری مفید بوده و می توان آن را به عنوان ابزار اولویت بندی در مدیریت پساب به کار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات