اثر رخداد های گرد و غبار بر بازخورد برخی عوامل اقلیمی استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، ایران.

2 مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان

3 ستادیار پژوهشکده هواشناسی تهران، ایران.

4 استادیار گروه مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری دانشگاه هرمزگان، ایران.

چکیده

یکی از عوامل تاثیرگذار بر کیفیت و کمیت عوامل اقلیمی هواویزهای گرد و غبار می‌باشند. از طرفی مناطق غرب کشور ایران از جمله استان ایلام به-دلیل موقعیت جغرافیایی و اقلیمی و نزدیکی به بیابان‌های کشورهای مجاور بیشتر در معرض سامانه‌های گرد و غبار و پیامدهای زیست‌محیطی نامطلوب قرار دارند. به‌منظور شناخت عملکرد وقوع گرد و غبار بر عوامل اقلیمی دما، رطوبت نسبی و ابرناکی از مدل آماری تجزیه و تحلیل واریانس استفاده شد. هم‌چنین با استفاده از شاخص نسبت آماری و ارزیابی آن توسط آزمون جایگشت مونت کارلو تغییرات احتمالی بارش تحت تاثیر گرد و غبار بررسی شد. نتایج حاصله نشان داد که میانگین دما در روزهای وقوع گرد و غبار در ایستگاه‌های سینوپتیک ایلام، ایوان و دهلران به‌ترتیب 34/1- ، 3/1- و 64/1- درجه سانتی‌گراد در مقایسه با روز قبل کاهش یافته است. هم‌چنین رطوبت نسبی این ایستگاه‌ها به‌ترتیب 91/3%، 31/3% و 13/3% و ابرناکی آنها به‌طور میانگین 53/0، 5/0 و 1/0 نسبت به روز قبل افزایش یافته است. نتایج آزمون جایشگت مونت کارلو برای شاخص‌ نسبت‌های آماری ایستگاه‌های ایلام، ایوان و دهلران با مقادیر 98/0، 8/0 و 7/0 نشان داد که بازخورد وقوع گرد و غبار بر عوامل اقلیمی منجر به کاهش بارندگی شده است.

کلیدواژه‌ها