ارزیابی احتمال وقوع مخاطرات چندگانه محیطی در زیستگاه های مانگرو با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد

2 دانشیار گروه محیط زیست، دانشگاه برایتون، برایتون، انگلستان

چکیده

یکی از پیش نیازهای ارزیابی آسیب پذیری مانگروها، ارزیابی احتمال وقوع انواع مخاطرات محیطی در این رویشگاه ها است. لذا در این مطالعه، احتمال وقوع وقوع شش نوع مخاطره محیطی شامل خشکسالی، کاهش رواناب سطحی حوضه های آبخیز، باد، دمای هوا، فعالیت های صیادی و فرسایش و رسوب گذاری در رویشگاه های مانگرو استان هرمزگان مورد نقشه سازی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بر اساس طیف تغییرات مقادیر نمایه احتمال وقوع (73/1 تا 65/5)، رویشگاه های خمیر و جاسک به دلیل احتمال وقوع بالای مخاطرات محیطی مورد بررسی در طبقه با احتمال وقوع زیاد و دو رویشگاه تیاب و سیریک به ترتیب در طبقات احتمال وقوع کم و متوسط قرار داشتند. بدون شک احتمال وقوع بالای چهار نوع مخاطره خشکسالی، کاهش رواناب سطی حوضه های آبخیز و فرسایش و رسوب گذاری در دو رویشگاه خمیر و جاسک، پیامدهای نامطلوبی برای ساختار و عملکرد مانگروهای آنها به دنبال داشته است. مطالعات آینده می تواند تاثیر وقوع این مخاطرات را بر ساختار و عملکرد مانگروهای مورد مطالعه نشان دهد. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به عنوان یک ابزار پشتیبان تصمیم گیری نقش مهمی در اتخاذ راهکارهای مدیریتی و برنامه ریزی موثر برای حفاظت و احیای مانگروهای ایران داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات