بررسی آلودگی زیست محیطی فلزات سنگین در گرد و غبار خیابانی شهر اهواز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - استادیار گروه خاکشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار ژئوشیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

گرد و غبار خیابانی یکی از شاخص‌های مهم، از وضعیت آلودگی محیط زیست شهری است. جهت شناسایی غلظت، منبع، و ارزیابی سطح آلودگی فلزات سنگین در گرد و غبار خیابانی شهر اهواز، تعداد 115 نمونه از پیاده‌رو خیابان‌های اصلی جمع آوری شد. غلظت فلزات سنگین به روش‌ جذب اتمی (AAS) اندازه گیری شدند. میانگین غلظت فلزات سنگین Cu، Pb، Zn، Cr، As و Cd به ترتیب: 7/179،6/179، 1/150، 101، 2/14 و 6/5 mg/kg بدست آمد. ضرایب همبستگی بدست آمده بین فلزات نشان داد که عناصر سرب، روی، مس و کرم دارای همبستگی معنی داری بوده که ناشی از منشاء یکسان از جمله انسان زاد می‌باشد. از طرفی فلزاتی مانند کادمیم و آرسنیک دارای همبستگی پایینی با دیگر فلزات بوده که نشان از زمین‌زاد بودن این فلزات به ویژه آرسنیک و منابع آلودگی دیگر برای کادمیم می‌باشد. نتایج شاخص آلودگی(PI) ، شاخص جامع فاکتور آلودگی اصلاح شده نمرو (NIPI) و نقشه‌ توزیع فضایی هر کدام از عناصر نشان داد که آلودگی فلزات سنگین در گرد و غبار خیابانی شهر اهواز در سطح بسیار بالایی بوده و در مناطق با تراکم جمعیت بالا، ترافیک سنگین و فعالیت‌های صنعتی دارای آلودگی شدیدی از فلزات سنگین می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات