کاربرد رگرسیون سیمبولیک و سیستم اطلاعات جغرافیایی در حوضه آبخیز خیرود برای ارائه مدل‌های مکانی تاثیرگذار بر سطح سیمای سرزمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

2 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 دانشکده جنگلداری و محیط زیست، دانشگاه New Brunswick، کانادا

چکیده

برای مدیریت یک حوزه آبخیز در بلندمدت، تهیه نقشه، ارایه مدل‌های مکانی تنوع زیستی و گونه‌ای درختان در سطح سیمای سرزمین و تعیین فاکتورهای فیزیوگرافیک تاثیرگذار بر آن ضروری است. در این تحقیق مدل مکانی تنوع زیستی درختان در حوزه آبخیز خیرود در شمال ایران از مطالعات میدانی و ارتباط آن با 16 فاکتور اکوفیزیوگرافیکی به دست آمدند که این فاکتورها نماینده انحصاری شرایط زیستی‌محیطی آن منطقه می‌باشند. اساس این تحقیق، ارایه سطوح زیست‌محیطی (فیزیکی) با وضوح بالا و ارتباط آن با برآوردهای اندازه‌گیری شده در روی زمین و عرصه می‌باشد که جهت رسیدن به این هدف از مدل رقومی زمین استفاده شد. داده‌های مدل رقومی زمین- ارتفاع از تصاویر ماهواره‌ایی استر (ASTER) 2016 تهیه و از رگرسیون سیمبولیک در مدلسازی مکانی تنوع زیستی استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که باد به تنهایی 51 درصد از تغییرات تنوع زیستی را در حوزه آبخیز تعریف می‌کند. سایر عوامل به ترتیب سطوح انعکاس نور آبی، شاخص خیسی توپوگرافی و غیره هستند. در نهایت این تحقیق، با ارایه مدل تنوع زیستی و مکانی و تعیین عوامل زیست‌محیطی تاثیر گذار بر آن، گام مهمی به سمت توضیح تغییرات مکانی تنوع زیستی در سطح سیمای سرزمین و تعیین فاکتورهای زیستی محیطی تاثیرگذار، بر‌می‌دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات