پیش بینی بلند مدت تقاضای آب شرب با استفاده از توابع احتمالاتی (مطالعه موردی: شهر نیشابور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مهندسی عمران و عضو قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساخت های عمرانی، پردیس دانشکده های فنی ، دانشگاه تهران

2 دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق برای پیش بینی تقاضای سرانه آب از روش شبیه سازی احتمالاتی استفاده شده است. بعد از تعیین تابع تقاضای آب با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای شهر نیشابور، مقدار متغیرهای مستقل مؤثر برتخمین تقاضای آب در آینده پیش بینی شد. سپس با استفاده از مدل نقطه ای، مقدار تقاضای سرانه آب در شهر نیشابور پیش بینی گردید. درمرحله بعد با ترکیب مدل پیش بینی نقطه ای وعدم قطعیت های فرض شده، با شبیه سازی مونت کارلو پیش بینی احتمالاتی توسعه داده شد که منجر به ارائه بازه ای از مقادیر محتمل برای تقاضای آب شد. مقادیر سالانه امید ریاضی پیش بینی شده تقاضای سرانه آب در سال 1410 برابر 36/80 متر مکعب محاسبه شد که در مقایسه با مقدار مورد انتظار برای سال 1390، افزایش 50 درصدی تقاضا ( بطور میانگین سالانه 2 درصد افزایش تقاضا) را نشان می دهد و با نتایج بدست آمده از پیش بینی نقطه ای تطابق دارد. همچنین تابع احتمالاتی، بازه اطمینان 90 درصدی را برای کل پیش بینی های محتمل با در نظر گرفتن عدم قطعیت متغیرهای توصیفی و مستقل نشان می دهد که با افزایش زمان بدلیل افزایش انحراف از معیار، پهنای باند آن بیشتر می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات