استفاده از حل کننده CPLEX در به‌گزینی کاربری اراضی شهرستان گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار گروه محیط زیست دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گلستان

4 استادیار گروه محیط زیست دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

5 استادیار گروه صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گلستان

چکیده

بررسی اهداف مختلف در فرآیند برنامه‌ریزی محیط‌زیست، هر چند موجب ارتقاء نتایج حاصل از آن شده، بر پیچیدگی آن نیز افزوده است. در این راستا برنامه‌ریزی خطی به عنوان یکی از روش‌های حل مسئله از گزینه‌های مورد توجه تصمیم‌گیران است. از آنجا که این روش مکانمند نیست، به کارگیری آن در مسائل تصمیم‌گیری مکانی باید به روش مناسب در ترکیب با سامانه اطلاعات جغرافیایی مد نظر قرار گیرد. محدودیت اصلی این روش رشد نمائی زمان حل مسئله با افزایش متغیرهای تصمیم است. تحقیق حاضر در صدد است با کمک حل کننده CPLEX دستیابی به پاسخ را در یک مسئله آمایش در قالب یک مسئله برنامه-ریزی خطی عدد صحیح با هدف به گزینی چهار کاربری کشاورزی، جنگل، مرتع و توسعه در شهرستان گرگان مورد توجه قرار دهد. در این راستا سه هدف، کاهش هزینه اختصاص، تبدیل زمین و افزایش تراکم مورد بررسی قرار گرفته است. برای مقابله با شرایط افزایش نمائی زمان حل، از آزادسازی مسئله عدد صحیح و تبدیل آن به شکل کلاسیک کمک گرفته شده است. رتبه‌بندی خاص پاسخ‌های تصمیم دیگر ترفندی است که استفاده شده است. اگر چه نتایج، بهینگی محض را تضمین نمی‌کند ولی پاسخ‌ها بسیار نزدیک به روش دقیق برنامه ریزی خطی خواهند بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات