چارچوب ارزیابی ساختار حکمرانی و ارتقای مشارکت عمومی در طرح های مدیریت زیست محیطی : کاربرد در طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در طرح های مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، کمتر به نقش مؤلفه‌ها و سازوکارهای اجتماعی در بروز و ادامه مشکلات پرداخته شده است. از همین منظر ارزیابی ساختار اجتماعی با هدف شناسایی خلاءها و ارائه راهکار برای بهبود نتایج خروجی در مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ضروری تلقی می شود. در این راستا ارزیابی ساختار حکمرانی و توجه به مشارکت عمومی بین گروداران اهمیت پیدا می کند. هدف این مقاله پوشش خلاء موجود تحقیقاتی و ارائه چارچوبی برای ارزیابی ساختار حکمرانی و تبیین استراتژی‌های مشارکت عمومی مرتبط با مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی است. همچنین، با توجه به اینکه ظرفیت‌سازی (آموزش) از جمله راهکارهای اساسی برای بهبود مشارکت گروداران است، برای این منظور نیز چارچوبی ذیل چارچوب اصلی پیشنهادی مقاله تبیین شد. در ادامه، به عنوان یک مثال موردی، استخراج استراتژی مشارکت عمومی و برنامه ظرفیت‌سازی گروداران نواحی ساحلی استان هرمزگان توسط چارچوب پیشنهادی انجام شده است. برمبنای نتایج به دست آمده، اغلب گروداران در وضعیت موجود ظرفیت‌های کافی و لازم را برای مشارکت ندارند لذا نیاز به ظرفیت‌سازی در این راستا وجود دارد. به همین دلیل همچنین برنامه ظرفیت‌سازی (آموزش) گروداران در این استان، در راستای بهبود مشارکت عمومی و خروجی‌های طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات