کاربرد الگوریتم مورفولوژی ریاضی اتساع در آشکارسازی مناطق گذر اکوسیستم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار/دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

3 استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در مطالعات زیست‌محیطی، آشکارسازی تغییرات اکوسیستمی یا تعیین مناطق گذر حد واسط دو وضعیت متفاوت، با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و الگوریتم‌های مختلفی که در فرآیند پیش یا پس‌پردازش بر روی تصاویر اعمال می‌شود امکان‌پذیر است. از آن جمله می‌توان به الگوریتم‌های مورفولوژی ریاضی اشاره نمود. پردازش‌های مورفولوژیک یکی از مهمترین تکنیک‌های آنالیز و بررسی عوارض و پدیده‌های موجود در تصویر به‌حساب می‌آیند و از کاربردهای آن می‌توان به آشکارسازی لبه‌ها یا مرزها اشاره کرد. از مهمترین این پردازش‌ها می‌توان به عملگر پایه اتساع اشاره نمود. پیاده‌سازی این الگوریتم‌ مورفولوژیک نیازمند یک تصویر باینری و استفاده از یک عنصر ساختاری مناسب است. در این پژوهش با کاربرد الگوریتم‌ طبقه‌بندی طیفی بر روی تصویر سنجنده مودیس اقدام به تولید یک تصویر باینری شده که دارای دو بخش می‌باشد. مناطق دارای پوشش گیاهی که متعلق به منطقه غیر بیابانی و بخش دیگر شامل مناطق خاکی و سنگی بدون پوشش که معرف مناطق بیابانی هستند. پس از آن با پیاده‌سازی مجزای الگوریتم اتساع بر روی دو فاز مکمل (بخش دارای پوشش و بخش بدون پوشش)، به تحلیل تصویر اولیه بر اساس مرزهای متسع شده در نتیجه فرآیند اتساع پرداخته شد و کاربرد الگوریتم اتساع در آشکارسازی لبه‌ها یا مرزهای اکوسیستم بیابانی ارزیابی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات