بررسی تأثیر دما و غلظت محلول 3-مرکاپتوپروپانوئیک اسید در درصد حذف آلاینده‌های جیوه و کروم از خاک آلوده به روش خاکشویی (مطالعه موردی: محدوده پالایشگاه نفت تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشچو

2 عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

3 دانشجو

چکیده

از ابتدای دهه 1350 شمسی نشت مواد نفتی از استخرهای تبخیر، مخازن ذخیره و لوله‌های زیرزمینی در پالایشگاه نفت تهران که در شهر ری واقع شده است، باعث ایجاد آلودگی‌های گسترده خاک و آب‌های زیر‌زمینی این ناحیه گشته‌ است.با انجام نمونه‌گیری و تعیین غلظت‌های فلزات سنگین جیوه و کروم در نمونه‌های خاک منطقه مشخص گردید که میزان این فلزات از حدود مجاز فراتر بوده و انجام تحقیقات جهت انتخاب روشی مناسب به منظور پالایش خاک این منطقه ضروری به نظر می‌رسد. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر میزان غلظت و دمای محلول 3-مرکاپتوپروپانوئیک اسید بر درصد حذف فلزات جیوه و کروم از خاک آلوده محدوده پالایشگاه نفت تهران به روش خاکشویی می‌باشد. جهت تعیین تأثیر میزان این دو پارامتر بر بازده حذف فلزات، نمونه‌ها توسط محلول 3-مرکاپتوپروپانوئیک با غلظت‌های 0/05، 0/1، 0/15 و 0/2 نرمال در دماهای 25، 35 و 45 درجه سانتی‌گراد مورد شستشو قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از آزمایشات نشان می‌دهد، بیشینه بازده حذف جیوه و کروم با اعمال غلظت 0/2 نرمال محلول شستشو در دمای 45 درجه سانتی‌گراد به ترتیب برابر87/90% و75/21% و با اعمال غلظت 0/2 نرمال محلول شستشو در دمای 25 درجه سانتی گراد به ترتیب برابر 84/53 و 63/45 درصد بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات