کاربرد روش رگرسیون لجستیک در مدل‌سازی کیفیت زیبایی شناختی سیمای سرزمین (مطالعه‌ی موردی: آبخیز زیارت استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آمایش سرزمین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

برنامه‌ریزی گردشگری طبیعی، نخستین اقدام در مدیریت مناطق طبیعی با رویکرد گردشگری است که در آن عرصه‌های مستعد طرح‌ریزی تفرجی، پهنه‌بندی می شوند. بنابراین یافتن منظره‌های زیبا می‌تواند به عنوان یکی از اصول برنامه‌ریزی تفرجی مطرح شود. در این پژوهش،آبخیز زیارت که یکی از قطب‌های گردشگری استان گلستان است جهت مدلسازی ارزش‌های زیبایی شناختی به روش رگرسیون لجستیک که قادر به برقراری ارتباط بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل است مورد بررسی قرار گرفت. متغیر وابسته مجموعه‌ای از نقاط زیبا و نازیبا و متغیرهای مستقل 8 معیار تیپ پوشش گیاهی، تراکم پوشش گیاهی، تنوع تراکم پوشش گیاهی، اکوتون پوشش گیاهی، قابلیت دید آبشار، قله، رودخانه و نقاط پر تنوع هستند. پس از نقشه‌سازی معیارها، در نهایت نقشه تناسب ارزش زیبایی‌شناختی بر اساس مدل آماری رگرسیون لجستیک تهیه شد. نتایج ارزیابی مدل رگرسیونی برازش داده شده با مقادیر ROCبرابر با 879/0و Pseudo-R2 برابر با 4129/0 بیانگر درستی و اعتبار نسبتاً بالای مدل است. نتایج نشان می‌دهد پهنه‌هایی که دارای ارزش زیبایی شناختی بالاتری هستند بیشتر در ارتفاعات و محدوده‌ی مرکزی‌، حاشیه خط‌الرأس های شرقی و غربی و بخش جنوبی حوزه قرار دارند. نتایج حاصل از این تحقیق، می‌تواند فرآیند تصمیم‌گیری برای مکان‌یابی و انتخاب مناطق تفرجگاهی زیباتر را تسهیل نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات