بررسی فرایند دنیتریفیکاسیون اتوتروف با منابع سولفوری متفاوت درحذف نیترات از آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری آب و فاضلاب ، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیئت علمی پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل

چکیده

برای حذف نیترات از آب روش‌های متفاوتی بکار گرفته می‌شود که از آن جمله روش‌های بیولوژیک می‌باشد .در بین روش‌های مقرون‌به‌صرفه بیولوژیک فرایند دنیتریفیکاسیون اتوتروف جایگاه ویژه‌ای دارد .در این فرایند از منابع متفاوت انرژی برای میکروارگانیسم‌های دنیتریفایر استفاده می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها سولفور عنصری، سولفید و تیوسولفات است .مطالعه حاضر برای مقایسه این سه منبع انرژی در فرایند دنیتریفیکاسیون اتوتروف، طراحی و اجرا گردید .برای انجام مطالعه حاضر 9 راکتور ناپیوسته در سه دسته سه‌تایی به مدت 35 روز متوالی و در دمای 22 درجه سانتی‌گراد، مورد بهره‌برداری قرار گرفت . متغیرهای مطالعه عبارت‌اند از حذف نیترات، مصرف قلیاییت به ازای هر میلی‌گرم نیترات حذف‌شده برحسب نیتروژن، افزایش سختی، افزایش سولفات و نسبت مولی نیترات به منبع سولفوری .نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهند که انتخاب نسبت مولی مناسب نیترات به منبع انرژی نقش مؤثری در حذف نیترات از آب دارد همچنین آنالیز آماری با نرم افزار SPSS و آزمون مقایسه میانگین ها نشان داد که نوع منبع انرژی و نسبت یادشده در فاکتورهای مصرف قلیاییت، تولید سختی و افزایش سولفات نیز مؤثر می‌باشند. استفاده از نسبت مولی نیترات به سولفور عنصری1/1:1 و نیترات به تیوسولفات 1:1/6 منجر به حذف کامل نیترات از آب شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات