مطالعه پایلوتی برای بررسی کارایی بیوراکتور غشایی در تصفیه پیشرفته پساب صنعتی برای پیش تصفیه اسمز معکوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مهندسی محیط زیست- آب و فاضلاب دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

2 استاد گروه مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

3 -

4 دانشگاه تهران

چکیده

در تصفیه پیشرفته پساب ‌های خروجی از تصفیه‌ خانه فاضلاب شهری و صنعتی توسط فرآیند اسمز معکوس، به دلیل حساسیت بالای غشاء به انواع مختلف ناخالصی های آلی و غیر آلی و برای محاظت از غشا و جلوگیری از گرفتگی‌های زود هنگام و افزایش طول عمر آن، بکارگیری پیش‌تصفیه مناسب ضروری است. در این تحقیق کارایی بیوراکتور غشایی به عنوان پیش تصفیه واحد اسمز معکوس جهت استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب صنعتی بررسی شده است. ارزیابی کیفیت آب خروجی از بیوراکتور غشایی بر اساس شاخص های میزان مواد معلق و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی انجام شد. همچنین از شاخص گرفتگی فیلترهای اسمز‌معکوس جهت بررسی پتانسیل ایجاد گرفتگی برای آب ورودی به اسمز معکوس استفاده گردید. نتایج نشان می دهدکه آب خروجی فرآیند بیوراکتور غشایی جهت استفاده در واحد اسمز معکوس به دلیل حذف بیش از 98 درصد از مواد معلق و نیز 75 درصد از اکسیژن مورد نیاز شیمیایی دارای کیفیت بالا بوده و نیز با توجه به کمتر بودن شاخص گرفتگی از 3، می تواند بعنوان خوراک ورودی وارد واحد اسمز‌ معکوس شود. نتایج این تحقیق نشان دهنده آن است که پایلوت بیوراکتور غشایی به عنوان یک سیستم پیش تصفیه مناسب برای واحد اسمز معکوس عمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات