کاربرد شبکه عصبی پرپسترون چند لایه (‏MLP‏) در مکانیابی دفن پسماند جامد شهری با تاکید بر خصوصیات هیدروژئومورفیک‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 مرکز تحقیقات اصفهان

چکیده

به تبع افزایش جمعیت شهری و در نتیجه افزایش تولید پسماند نیاز به یافتن محل مناسب به منظور دفع پسماند ضرورت دارد. با توجه به عوامل مختلف مؤثر در مکانیابی محل دفن و ‏وسعت زیاد منطقه مورد مطالعه، روش های سنتی جهت مکان یابی بسیار وقت گیر،‎ ‎هزینه بر و کم دقت می باشد. در این پژوهش از پرپسترون چند لایه با الگوریتم ‏لورنبرک-مارکوارت استفاده گردید. تابع سیگموئید به عنوان تابع فعال سازی برای هر واحد پردازشگر در شبکه انتخاب گردید. آموزش داده ها با 10 پارامتر ورودی شامل فاصله از آّبراهه، ‏فاصله از جاده، فاصله ازگسل، لیتولوژی، پوشش گیاهی و کاربری اراضی، شیب، جهت شیب، فاصله از سکونتگاه، طبقات ارتفاعی و نقشه همبارش، 7 لایه پنهان و یک لایه خروجی که ‏نقشه پهنه بندی را نشان می دهد انجام گرفت. جهت صحت سنجی مدل از شاخص های آماری میانگین مربعات خطا، جذر میانگین مربعات خطا و ضریب همبستگی‎ ‎استفاده گردید. در ‏نهایت پس از تعیین بهترین ساختار شبکه مدل اجرا شده و منطقه مورد مطالعه به 5 کلاس خیلی مساعد، مساعد، نسبتا مساعد، نا مساعد و خیلی نامساعد طبقه بندی گردید. بهترین دقت ‏مدل 99/0 بدست آمد که بیانگر کارایی بالای پرپسترون چند لایه جهت پهنه بندی می باشد.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات