کاربرد مدل احتمال برگشتی در ردیابی منبع آلاینده در رودخانه در شرایط وجود جریان غیر یکنواخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

معمولا آلاینده‌ها به صورت ناگهانی و نامحسوس در رودخانه‌ها تخلیه می‌شوند. بمنظور کاهش خسارات وارده نیاز است هرچه سریع‌تر مکان و زمان ورود آلاینده مشخص شود. به‌ همین منظور می‌بایست از مدل‌های بازگشتی در زمان و مکان استفاده شود.‌ مدل احتمال برگشتی یکی از مدل‌های تشخیص مکان و زمان رهاسازی آلاینده است. تشخیص منبع آلاینده با دو پارامتر مکان و زمان رهاسازی روبه‌رو است. بر همین اساس در مدل برگشتی احتمالی دو نوع احتمال معرفی می‌شود: 1- احتمال برگشتی زمان پیمایش آلاینده 2- احتمال برگشتی مکان. از آنجایی که کاربرد این روش در آب‌های سطحی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، لذا مهم‌ترین هدف این پژوهش کاربرد مدل احتمال برگشتی در تشخیص منابع آلاینده در رودخانه با شرایط غیر یکنواخت و ماندگار است. مدل حاضر بر اساس آنالیز الحاقی برای کاربرد در رودخانه‌ای با شرایط عمومی توسعه داده شده است. در مرحله‌ی اول مدل با استفاده از اطلاعات یک رودخانه فرضی با شرایط ثابت صحت سنجی شده است. در بخش دوم مدل برای رودخانه‌ای با وجود شرایط غیریکنواخت بکار گرفته شده است. نتایج حاصل از مدل نشان می‌دهد، که مدل به خوبی قادر به پیش‌بینی مکان و زمان رها سازی آلاینده در یک رودخانه با شرایط غیریکنواخت و ماندگار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات