شناسایی گرد و غبار با استفاده از شاخص TIIDI بهبودیافته و به کارگیری داده‌های سنجندۀ مادیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 استادیار دانشکده سنجش از دور و فتوگرامتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین توسی

3 استادیار گروه سنجش از دور، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

در تحقیق پیش رو با به کارگیری شاخص یکپارچۀ مادون قرمز حرارتی مادیس به شناسایی اولیۀ ذرات گرد و غبار و بررسی میزان شدت آن‌ها در استان‌های ایلام و خوزستان طی سال‌های 1384 تا 1391 پرداخته شده است. به این منظور ابتدا با توجه به آنالیزهای آماری روی داده‌های آموزشی، شاخص به‌کاررفته بهبود یافته است و TIIDI بهبودیافته معرفی می‌شود. سپس، این شاخص برای منطقۀ موردنظر بومی‌سازی شده است. بنابراین، در مرحلۀ اول داده‌های آموزشی مناسب برای سه کلاس ابر، گرد و غبار و آسمان عاری از گرد و غبار و ابر جمع‌آوری شده است. سپس، رفتار تابشی سه کلاس مذکور در باندهای مادون قرمز حرارتی مادیس بررسی و شاخص TIIDI برای شناسایی گرد و غبار روی داده در منطقۀ مطالعاتی محاسبه می‌شود. در مرحلۀ بعد، دقت کلی شاخص موردنظر با استفاده از داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی به دست آمده است که به دلیل پایین‌بودن این کمیت، شاخص مذکور با بررسی تعدادی از نمودارهای آماری در منطقۀ مطالعاتی بهبود یافته است و دقت کلی شاخص پیشنهادی با شاخص پیشین مقایسه می‌شود. نتایج حاکی از آن است که در صورت استفاده از شاخص بهبودیافته علاوه بر افزایش دقت (از 64 به 65 درصد) می‌توان شدت گرد و غبار را نیز تخمین زد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بهراموش، ش. و محمدزاده، ع. 1392. «بررسی ویژگی‌های اپتیکی و اندازۀ ذرات گرد و غبار ایران به وسیلۀ AERONET». همایش تخصصی ریزگردها، پایش، آثار و راهکارهای مقابله با آن، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی.
طرفی، ف. چمنی، ت. کرم‌پور، ع. و الهی، ن. 1390. «مدیریت بحران در گرد و غبار استان خوزستان و ارئۀ راهکارهای مناسب جهت کاهش اثر آن»، نخستین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریان‌های حیاتی و سازه‌های زیرزمینی، اصفهان: مرکز پژوهش مهندسی بحران‌های طبیعی شاخص‌سازان.
Ackerman, S. 1997. Remote sensing aerosol using satellite infrared observations. Journal of Geophysical Research, v. 102, no. D14. 11:pp. 17069−17079
Badarinath, K., Kharol, K., Kaskaoutis, D., Shama, A., Ramaswamy, V., & Kambezidis, H. 2010. Long-range transport of dust aerosol over the Arabian Sea and Indian region-Acase study using satellite data and grond based measurements. Global and Planetary Change. 18:pp. 164-181
Choi, Y.S., Ho, C.H., Oh, H.R., J.Park, R., & Song, C.-G. 2009. Estimating bulk optical properties of aerosol over the western North Pacific by using MODIS and CERES measurments. Atmospheric Enviorments. 7:pp. 5654-5660
Christopher, S., &Jones, T. 2010. Satellite and surface-based remote sensing of Sahran dust aerosol. Remote Sensing of Enviorments. 6:pp. 1002-1007
El Askary, H., Gautam, R., Singh, R., & Kafatso, M. 2006. Dust storms detection over the Indo-Gangetic basing multi sensor data. Advansed in Space Research. 6:pp. 728-733
Haung, J., Ge, J., & Weng, F. 2007. Detection of Asia dust storms using multisensor satellite measurements. Remote Sensing of Enviorment. 6:pp. 186-191
Mei, D., & Xiushan, L. 2008. A Dust-Storm ProcessDynamic Monitoring With Multi-Temporal MODIS Data. The International Archives of the Photogrammatry Remote Sensing and Spatial Informatino Sciences. 6:pp. 965-970
Park, S., Kim, J., Lee, J., Lee, S., Kim, J. S., Chang, L. S., & Ou, S. 2014. Combined dust detection algorithm by using MODIS infrared channels over East Asia. Remote Sensing of Environment 141. 16:pp. 24–39
Peng, Z., Nai Meng, L., Xiu qing, H., & Chao-Hau, D. 2006. Identification and physical retrieval of dust storm using three MODIS thermal IR channels. Global and Planetary Change 52.10:pp.197-206
Qu, J., Hao, X., Kafatso, M., & Wng, L. 2006. Asian Dust Storm Monitoring Combining Terra and Aqua MODIS SRB Measurements. IEEE Geoscience and Remote Sensimg Letters, VOL. 3, NO. 4. 3:pp. 484-486
Shao , Y., & Dong, C. 2006. A review on East Asian dust storm climate, modelling and monitoring. Global and Planetary Changes. 52: p. 1–22.
Sharma, A., Kharol , S., & Badarinath, K. 2009. Satellite observation of unusual dust event over North-East INdia and its relation with meteorological conditions. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. 8:pp. 2032-2039
Tao, H., Yaohui, L., Hui, H., Yongzhong, Z., & Yujie, W. (2005). Automatic Detection of Dust Storm in the Northwest of China Using Decision Tree Classifier Based on MODIS Visible Bands Data. 4:pp. 3603-3606
Xie, Y. 2009. Detection of Smoke and Dust Aerosols Using Multi-sensor Satellite Remote Sensing. Nanjing Normal University, P. R. China.
Yang, L., & Ronggao, L. 2011. A Thermal Index From MODIS Data For Dust Detection. IEEE. 4:pp. 3783-3786