دوره و شماره: دوره 36، شماره 55، آذر 1389، صفحه 1-164 
واکاوی ویژگی‏ها و الگوی فراغت در گردشگری شهری (مطالعة موردی: تهران)

صفحه 25-36

هومان لیاقتی؛ کورس خوشبخت؛ حسین محمودی؛ محسن کوچکزاده؛ پگاه امیدوار


مدلسازی کیفیت هوای موزه‌های تهران با استفاده از مدل IMPACT

صفحه 79-90

مجید شفیع‌پور مطلق؛ خسرو اشرفی؛ آزاده توکلی


جداسازی کروم از محیط‌های آبی با استفاده از دو نوع پلی‌آنیلین

صفحه 91-98

مجید ریاحی‌سامانی؛ سید‌مهدی برقعی؛ علی اولاد؛ محمد‌جواد چاییچی


برآورد مقدار سیلاب حداکثر به روشهای مشاهده‌ای ، کریگر و اس-سی-اس (مطالعة موردی: رودخانة قره‌سو در کرمانشاه)

صفحه 99-110

علیرضا کرکوتی؛ مهرداد نظریها؛ اکبر باغوند؛ بابک جعفری سلیم؛ عبدالرضا کرباسی؛ علی وثوق