دوره و شماره: دوره 36، شماره 53، خرداد 1389 
تفکیک شیمیایی عناصر و بررسی شدت آلودگی در رسوبات رودخانة سیاهرود

عبدالرضا کرباسی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ فریدون غضبان؛ شکوه کوکبی حبیب‌زاده


بررسی فرایند مدیریت پسماندهای بیمارستانی در کرج

افسانه فضیلی؛ اسماعیل صالحی؛ محمد علی عبدلی؛ حمیدرضا جعفری؛ مژگان شیخ پور