بررسی مدیریت پسماندهای صنعتی در منطقة 9 شهرداری تهران

نویسندگان

1 استاد دانشکدة محیط زیست دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست دانشگاه تهران

3 مسئول محیط زیست شهرداری منطقة 9 تهران

چکیده

در کلانشهر تهران با جمعیت ????????? نفر در سال 1387 روزانه 7000 تن پسماند شهری تولید شده است. بر اساس تقسیمات شهرداری، این شهر به 22 منطقة شهری تقسیم بندی شده است. در این مقاله منابع تولید، کمیت، کیفیت، ذخیره در محل و روش دفع پسماندهای صنعتی و ویژه، در تمام واحدهای صنعتی منطقة 9 شهرداری تهران به تفضیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. روش کار بر اساس مشاهده و تکمیل پرسشنامه‌های موضوعی در کلیه واحدهای کوچک و بزرگ صنعتی است. برای این منظور پس از تهیه فهرستی از نام و نشانی کارگاهها، پرسشنامه‌ای تنظیم و با مراجعه حضوری به واحدهای صنعتی پرسشنامه‌ها تکمیل شدند. در مرحلة بعد طبقه‌بندی پسماندهای خطرناک بر اساس کنوانسیون بازل صورت گرفت. اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد 307 واحد صنعتی کوچک و بزرگ مستقر در منطقه در مجموع 568/4850 تن زواید در سال تولید می‌کنند این در حالی است که صنایع گروه ماشین آلات و تجهیزات با 346/2282 تن در سال بیشترین مقدار پسماند را تولید می‌کند. اکثر صنایع مورد بررسی رویکرد منفعلانه‌ای نسبت به مدیریت علمی پسماندها دارند. در این راستا فقط یک واحد صنعتی به عنوان واحد سبز معرفی شده و یک واحد صنعتی نیز گواهینامه ایزو 14000 دریافت کرده است. در حال حاضر هیچ گونه مدیریت مستقلی در زمینة دفع پسماندهای صنعتی و شبه خانگی در منطقه اعمال نمی‌شود. به نظر می‌رسد با اعمال سیستم جامع مدیریت پسماند در نواحی صنعتی شهرداری منطقه 9، ضمن کاهش تولید پسماند روند روبه رشد توسعة صنعتی نیز حفظ خواهد شد. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت پسماندهای صنعتی و خطرناک در منطقه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها