ارزیابی عملکرد دوکفه‌ای (آنودونتا سیگنیا) در فیلتراسیون ترکیبات نیتروژن و فسفر

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیلات، مرکز تحقیقات شیلات استان گلستان

2 استادیار دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق نرخ فیلتراسیون ترکیبات نیتروژنه و فسفاته آب در صدف آنودونتا سیگنه‌آ در سیستم مداربسته‌ای ارزیابی شد. این سیستم از یک مخزن اصلی 100 لیتری و چهار مخزن 5/2 لیتری برای قرار گرفتن صدف‌ها (یکی از آنها به عنوان شاهد) و یک مخزن 50 لیتری برای برگشت آب تشکیل شد. در این تحقیق سه تیمار مختلف نیتروژن (80 ،100 و 200 میلی‌گرم بر لیتر) و فسفر (20 ،40 و 60 میلی‌گرم بر لیتر) به صورت مجزا مورد آزمایش قرار گرفتند. روش کار سیستم به این صورت بود که صدف‌ها و آب احاطه‌کننده آنها در دوره‌های زمانی 30 دقیقه‌ای بازدید و نمونه‌برداری می‌شدند. در صورتی‌که بین هر دو دوره 30 دقیقه‌ای و در طول 120 دقیقه در جریان گردشی، پالایش طبیعی خود را انجام می‌دادند. در همه تیمارها، سه مرتبه نمونه‌برداری صورت گرفت. نتایج نشان داد که در هر سه تیمار با گذشت زمان از نرخ فیلتراسیون مواد آلاینده کاسته شد، همچنین با افزایش غلظت نیتروژن در محیط میزان فیلتراسیون آن با صدف افزایش یافت، به‌طوری که نرخ فیلتراسیون از 53/6 در تیمار اول به 15/7 در تیمار دوم و 07/8 میلی‌لیتر بر دقیقه به ازای هر گرم وزن خشک در تیمار سوم رسید. نرخ فیلتراسیون فسفر نیز توسط صدف با افزایش غلظت فسفر افزایش یافت به‌طوری که نرخ فیلتراسیون از 61/5 در تیمار اول به 5/6 در تیمار دوم و به 58/7 میلی‌لیتر بر دقیقه به ازای هر گرم وزن خشک در تیمار سوم رسید. با مقایسة نتایج فیلتراسیون نیتروژن و فسفر می‌توان نتیجه گرفت که کارایی آنودونتا سیگنه‌آ در جذب ترکیبات نیتروژنی احتمالاً بیشتر از ترکیبات فسفاته است.

کلیدواژه‌ها