ارزیابی چرخة عمر سناریوهای دفع پسماند جامد شهری از نظر انتشار گازهای گلخانه‌ای و مصرف انرژی - مطالعة موردی: جزیرة سیری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری عمران و محیط‌زیست دانشکدة عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،تهران

2 استادیار گروه عمران و محیط‌زیست دانشکدة عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،تهران

چکیده

دفع پسماندهای شهری حاوی آلاینده‌های مختلف که هر روز بر میزان و تنوع آنها افزوده می‌شود، ضمن نیاز به مدیریتی واحد و اصولی، می‌بایست به روشی انجام شود که حداقل خسارت را بر منابع اصلی محیط‌زیست (آب، خاک و هوا) وارد کند. در این مقاله پس از بررسی جریان پسماندهای شهری و روش دفع کنونی آن در یکی از جزایر نفتی جنوب کشور (جزیرة سیری)، سه سناریوی زباله‌سوزی به‌همراه استحصال انرژی و دفن خاکستر؛ دفن بهداشتی و جمع‌آوری گاز مرکز دفن به‌منظور استحصال انرژی از آن؛ و دفن بهداشتی بدون جمع‌آوری گاز مرکز دفن، از نظر تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای و مصرف انرژی با استفاده از روش ارزیابی چرخه عمر مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل حاکی از برتری سناریوی زباله‌سوزی نسبت به دفن بهداشتی (بدون جمع‌آوری گاز مرکز دفن) است. با وجود این درصورت استحصال گاز مرکز دفن، می‌توان شاهد کاهش چشمگیری در میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای و مصرف انرژی از این سناریو بود. با توجه به محدودیت‌های فیزیکی و شرایط آب و هوایی منطقه مورد مطالعه و لزوم رعایت قوانین بین‌المللی و منطقه‌ای زیست‌محیطی، روش زباله‌سوزی برای دفع پسماندهای تولیدی در این جزیره پیشنهاد می‌شود. در این صورت می‌توان با اعمال سیاست‌های کاهش از مبدا تولید درخصوص دور‌ریزهای پلاستیکی، شاهد کاهش 25/4 درصدی در انتشار گازهای گلخانه‌ای از این سناریو به‌ازای هر یک درصد زواید پلاستیکی کاهش داده شده از مبدأء بود.

کلیدواژه‌ها