دوره و شماره: دوره 34، شماره 47، پاییز 1387 (محیط شناسی)