دوره و شماره: دوره 34، شماره 47، آذر 1387 (محیط شناسی)