پایایی و اعتبار فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره‌های یانگ

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مشخصه های روا نسنجی پرسشنامه طرحواره های یانگ، شامل پایایی و اعتبار بود. نسخه اصلی پرسشنامه طرح واره ها (SQ)، توسّط یانگ برای اندازه گیری طرحواره های ناسازگار اولیّه (1994) ساخته شده است. فرض بر این است که طرحواره های ناسازگار اولیّه، پدیدآیی و تداوم اختلالات روان شناختی را تحت تـأثیر قرار می دهند. تحلیل عاملی نسخه 205 سؤالی پرسشنامه طرح واره ها، طرح واره های پیشنهادی یانگ را تـأیید کرد. شکل کوتاه پرسشنامه طرح واره ها (SQ-SF) برای اندازه گیری 15 طرحواره ناسازگار اولیّه (یانگ، 1998) بر اساس فرم اصلی ساخته شد. در مطالعه حاضر ویژگی های روان سنجی SQ-SF در یک نمونه دانشجویی )387=n ) از دانشگاه های تهران بررسی شد. در تحلیل عاملی با استفاده از روش مؤلفه های اصلی یازده عامل استخراج شد. در این پژوهش, همچنین رابطه‌ی خرده مقیاس های SQ-SF و 25SCL مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پرسشنامه SQ-SF دارای اعتبار سازه کافی برای استفاده در جامعه‌ی دانشجویان می باشد.

کلیدواژه‌ها