بررسی نفوذ آب شور در آبخوان شهر ساری

نویسندگان

چکیده

به‌منظور بررسی وضعیت کمی و کیفی آبخوان شهر ساری و اثبات نفوذ آب شور دریا و آب فسیلی، از اطلاعات مربوط به دو دورة نمونه‌برداری در آذر ماه 1382 و فروردین ماه 1383 استفاده شده است. براساس ماتریس همبستگی بین یون‌های اصلی آب‌زیرزمینی در هر دو دوره، بیشترین همبستگی بین کلر- سدیم به‌ترتیب به میزان 909 /0 برای آذرماه و 972/0 برای فروردین ماه وجود دارد. نمودارهای خوشه‌ای رسم شده در هر دوره نمونه برداری نشان از غالب بودن تیپ Ca-Na-HCo3-Cl دارد، بطوری‌که بین یون‌های سدیم - کلر و کلسیم- بیکربنات، به‌ترتیب شباهتی بیش از90/0 و 88/0 وجود دارد. باتوجه به مطالعات مذکور و برای اطمینان بیشتر از نفوذ آب شور دریا، یا آبهای فسیلی از دو روش رول و نمودارهای ترکیبی استفاده شده است. براساس روش رول بیشترین مقدار نسبت یون کلر به مجموع یون‌های بیکربنات و کربنات، مربوط به چاههای 6 و 7 ،به‌ترتیب 806/0 و 553/0 برای آذرماه، 713/0 و 507/0 برای فروردین و کمترین مقدار در هر دو دوره مربوط به چاه شماره 3 تنگه لته (جنوب ساری) به میزان 084/0است. نمودارهای ترکیبی رسم شده یون‌های اصلی نیز نشان از روندی خطی بین سدیم و کلر دارند. این درحالی‌است‌که بقیه یون‌ها از روندی اتفاقی پیروی می‌کنند. این موضوع نیز مبین آن‌است‌که اختلاط بین آب‌شور(حاوی یون‌های سدیم و کلر) و شیرین با نسبت‌های مختلف صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها