دوره و شماره: دوره 34، شماره 46، شهریور 1387 (محیط شناسی(ویژه منابع طبیعی)) 
بررسی فلور و رویشگاههای منطقة حفاظت شدة مند (استان بوشهر)

احمدرضا محرابیان؛ علیرضا نقی نژاد؛ حسین مصطفوی؛ بهرام کیابی؛ اصغر عبدلی


شناسایی پرندگان پارک ملی بوجاق کیاشهر

عباس عاشوری؛ شعبانعلی نظامی؛ کامران زلفی نژاد


بررسی فلور جلبکی جوامع پری‌فیتون با توجه به نوع بستر در رودخانة گرگر

مرضیه راستی؛ سید محمد باقر نبوی؛ نعمت اله جعفرزاده؛ پریوش موبد