امکان‌سنجی اقتصادی جایگزینی CNG به‌جای بنزین در تاکسی‌های شهر تهران

نویسندگان

چکیده

رشد سریع و روزافزون مصرف بنزین در کشور از یک سو و وجود ذخایر غنی گاز طبیعی که ایران را در دومین جایگاه از این نظر در سطح بین‌المللی قرار داده‌است، موجب شده جایگزینی گاز طبیعی فشرده (CNG)1 به‌جای بنزین در بخش حمل و نقل به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بخش انرژی در کشور تبدیل شود. ناوگان تاکسی‌‌رانی شهر تهران به منزلة یکی از بخش‌های حمل‌ونقل عمومی از مهم‌ترین مصرف‌کنندگان بنزین محسوب می‌شود که زمینه‌سازی برای استفاده از CNG به‌جای بنزین در این بخش می‌تواند عامل مؤثری در همگانی شدن و توسعة سریع‌تر CNG در کشور باشد. در این مطالعه، پس از بررسی ساختارهای تولید، توزیع و انتقال گاز طبیعی در کشور، آخرین وضعیت توسعة صنعت CNG در ابعاد بین‌المللی و نیز در ایران بررسی شده است. در ادامه پس از طرح مبانی نظری امکان‌سنجی اقتصادی، مدل نرم‌افزاری مطالعه سودآوری جایگزینی که در محیط Excel اجرا شده و نتایج مدل در چند سناریو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد، جایگزینی CNG به‌جای بنزین در تاکسی‌های شهر تهران از نظر اقتصادی، طرحی توجیه‌پذیر است. همچنین، نتایج تغییر برخی مشخصه‌های‏مؤثر در مدل از جمله میزان مصرف گاز پس از جایگزینی، تغییر در هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تغییر در قیمت گاز و بنزین نشان می‌دهد طرح از سودآوری بالایی برخوردار بوده و در کلیة سناریوهای محتمل مورد بررسی, همچنان توجیه‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها