عوامل مؤثر در جلب مشارکت سازمان‌های غیردولتی در حفاظت از محیط‌زیست

نویسندگان

چکیده

وجود و تنوع سازمان‌های غیردولتی مبین بلوغ اجتماعی و سیاسی هر جامعه‌ است. امروزه یکی از نقش‌های سازمان‌های غیر‌دولتی، تلاش در جلب مشارکت‌های مردمی در حفاظت از محیط زیست است. به منظور بالابردن میزان مشارکت این سازمان‌ها در زمینة حفاظت از محیط زیست، شناخت عوامل مؤثر از طریق تحقیق علمی ضروری است‌که در مواقع هدف این تحقیق را پی‌ریزی می‌کند. جامعة آماری تحقیق حاضر را 100 نفر از اعضای هیأت مدیرة مربوط به 20 سازمان غیردولتی فعال در زمینه محیط زیستی مستقر در استان تهران تشکیل داده‌اند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای است‌که قابلیت ‌اعتماد آن از طریق پیش‌آزمون و محاسبة آلفای کرونباخ برای هر یک از عوامل مورد بررسی، شامل عوامل فرهنگی، اطلاعاتی، مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی و انگیزشی بالاتر از 80 درصد حاصل شد. نتایج تحقیق نشان داد که هیچ‌گونه تفاوت معنی‌داری بین مردان و زنان در رابطه با میزان مشارکت در فعالیت‌های زیست‌محیطی وجود ندارد (291/0=P). نتایج حاصل از ضریب همبستگی، گویای رابطة معنی‌داری است که بین میزان مشارکت با سن و سابقة فعالیت‌های محیط‌زیستی در سطح 01/0= P و میزان تحصیلات در سطح 05/0= P وجود دارد.نتیجة تحلیل رگرسیون نیز نشان‌دهندة توانایی پیش بینی 8/48 درصد واریانس بین متغیرهای میزان تحصیلات، سابقة فعالیت‌های محیط‌زیستی ، عوامل اجتماعی (فراهم کردن زمینه‌های لازم برای فعالیت‌های اجتماعی، ارتباط متقابل بین ذی‌نفعان و مسئولان) و عوامل اطلاعاتی (آشنائی با فرایند و روش‌های مشارکتی وآگاهی از ظرفیت‌های مشارکتی مردم) است.

کلیدواژه‌ها