دوره و شماره: دوره 34، شماره 45، بهار 1387 (محیط شناسی) 
7. مدیریت زیست‌محیطی خودروهای فرسوده

محمد علی عبدلی؛ سید بهمن معتمدی؛ اکبر باغوند