دوره و شماره: دوره 34، شماره 45، خرداد 1387 (محیط شناسی) 
مدیریت زیست‌محیطی خودروهای فرسوده

محمد علی عبدلی؛ سید بهمن معتمدی؛ اکبر باغوند