شناسایی پرندگان پارک ملی بوجاق کیاشهر

نویسندگان

چکیده

با توجه به اینکه پرندگان از عناصر عمده اغلب اکوسیستم‌های جهان به شمار می‌روند، هدف از انجام این بررسی، شناسایی پرندگان پارک ملی بوجاق بوده است. به این دلیل پرندگان هفت‌بخش مختلف پارک ملی بوجاق با مساحت 3260 هکتار از پاییز 1383 تا شهریور 1385 به مدت 24 ماه بررسی شد. بر اساس نتایج به‌دست آمده، 234 گونه پرنده( 6/46 درصد از پرندگان ایران ) شناسایی شد که تالاب بوجاق با 137 گونه و بخش‌هایی از پهنة آبی دریای خزر در محدودة پارک با 19 گونه به ترتیب با بیشترین و کمترین تنوع گونه‌ای در بین زیستگاههای پارک ملی بوجاق بودند. متنوع‌ترین راسته‌ها به گنجشکسانان (Passeriformes) و آبچلیکسانان (Charadriiformes) و متنوع ترین تیره‌ها به مرغابیان(Anatidae) و آبچلیکیان Scoloacidae) ) تعلق داشتند. 4 راسته و 17 تیره فقط با یک گونه کمترین تنوع پرندگان منطقه بودند. تعداد 12 گونه از پرندگان شناسایی شده در فهرست کتاب سرخ گونه‌های در خطر انقراض I.U.C.N ثبت شده‌اند که 6 گونه در فهرست آسیب پذیر و 6 گونه نیز در فهرست پرندگان در معرض تهدید قرار دارند. پراکنش 31 گونه نیز برای اولین بار از منطقه گزارش شد. فون غنی پرندگان این محدوده, لزوم توجه روز افزون به پارک ملی بوجاق را یادآور می‌شود.

کلیدواژه‌ها