بررسی جمعیت ماهی در خطر تهدید شاه کولی در رودخانه‌های هراز و شیرودChalcalburnus chalcoides

نویسنده

چکیده

در این مطالعه، سن و رشد جمعیت‌های ماهی شاه کولی (Chalcalburnus chalcoides) در دو رودخانه هراز و شیرود از رودخانه‌های حوزة جنوبی دریای خزر مورد مطالعه قرار گرفت. در مجموع 704 نمونه شاه کولی از فروردین تا تیر ماه 1385 به‌وسیلة تور سالیک صید و مورد بررسی قرار گرفت که بزرگترین نمونه صید شده، ماهی ماده‌ای پنجساله از رودخانة هراز به طول 251 میلیمتر و وزن 96 گرم بوده‌است. بیشترین فراوانی سنی در دو رودخانه در جنس نر در دو ساله‌ها، و در جنس ماده در سه ساله بوده‌است. میانگین طول و وزن در جنس نر و در سنین پایین در جمعیت شاه کولی‌های رودخانه شیرود تفاوت‌های معنی‌داری نشان داده (05/0P ? ANCOVA,) ولی در جنس ماده، میانگین طول و وزن در سنین مختلف اختلاف معنی‌داری نشان نداد (05/0 P? ANCOVA,). الگوی رشد فقط در شاه کولی‌های جنس مادة رودخانة هراز ایزومتریک بودن ولی در بقیه موارد الگوی رشد آلومتریک مثبت است. مشخصه‌های رشد معادله وان برتالانفی برای جمعیت‌های هراز و شیرود به ترتیب زیراست: (جمعیت هراز: جنس نر و جنس ماده )، (جمعیت شیرود: جنس نر و جنس ماده ). در هر دو جمعیت طول بی‌نهایت در جنس ماده بیشتر از جنس نر بوده ولی آهنگ رشد نرها به‌طور نسبی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها